Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Materiály pro základní školy

Kdo ušil naše tričko? Kdo vypěstoval kávu, kterou pijeme? Z čeho je vyroben náš mobilní telefon a odkud všechny tyto suroviny a součástky pocházejí? A kam mizí naše odpadky? Zamyslet se nad těmito a dalšími otázkami, společně diskutovat a hledat řešení složitých problémů, se kterými se lidstvo potýká, to je cílem materiálů, které si můžete zdarma stáhnout v této sekci. Připravili jsme pro vás podklady jak pro běžnou, tak distanční výuku.

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech pro 1. stupeň ZŠ

V příručce naleznete šest kompletně zpracovaných výukových lekcí v šesti tématech, která vycházejí ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Témata lekcí byla vybrána tak, aby byla blízká žákům 3.–5. tříd ZŠ. Společně s hlavními dětskými hrdiny Emou a Štěpánem a komiksovými příběhy z jejich každodenního života žáci snadno pronikají do témat, jako je udržitelná spotřeba a čerpání zdrojů, vzdělávání a zdravotní péče v chudých zemích, jinakost, schopnost empatie k druhým lidem nebo udržitelná doprava.

 • podklady pro vyučující 1. stupně základních škol
 • 6 kompletně zpracovaných výukových lekcí s dalšími tipy do výuky
 • komiksy, hry a aktivity, pracovní listy, videa i prezentace
 • … a jedno překvapení nakonec!

Níže si můžete stáhnout kompletní metodickou příručku i vybrané přílohy v elektronické podobě.

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech pro 2. stupeň ZŠ

Kompletní podklady pro globální rozvojové vzdělávání pro 2. stupeň základních škol. Lekce pokrývají environmentální problematiku, sociální, ekonomickou i genderovou nerovnost, lidská práva, odpovědnou výrobu a spotřebu a další témata.

 • podklady pro vyučující 2. stupně základních škol
 • 18 ucelených výukových lekcí koncipovaných na 45 minut
 • informace, hry a aktivity, videa, fotografie, podněty k diskuzi

Kompletní metodickou příručku můžete stáhnout jako celý soubor, nebo si můžete stáhnout jednotlivé lekce po kliknutí na jeden z cílů.

Cíle:
 • Žáci dokáží vlastními slovy vysvětlit rozdíl mezi absolutní a relativní  chudobou.
 • Jsou schopni určit nejvíce ohrožené oblasti a skupiny obyvatel a diskutovat o problémech s chudobou spojených.
 • Uvědomují si rozdílné příčiny a důsledky chudoby a dokáží uvažovat o možných řešeních.

7.-8. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci si uvědomují globální charakter problému. Jsou schopni diskutovat o konkrétních příčinách hladu ve světě a dopadech těchto skutečností na životy lidí.
 • Chápou propojenost problémů, zejména potom hladu a chudoby.
 • Uvědomují si vliv infrastruktury, vzdělání a klimatických podmínek na ekonomickou situaci jedince.
 • Žáci chápou úskalí dlouhodobých a krátkodobých řešení a dokáží zhodnotit konkrétní formy rozvojové pomoci.

7.-9. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci si uvědomují rozdílnou kvalitu a dostupnost zdravotní péče v různých regionech světa.
 • Dokáží určit konkrétní systémové problémy a jejich dopady na obyvatele.
 • Jsou schopni definovat faktory ovlivňující zdraví obyvatel v rozvojových zemích.
 • Dokáží přemýšlet nad možnostmi řešení problémů souvisejících s přístupem ke kvalitní lékařské péči.

9. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci porozumí významu vzdělání v individuální a společenské rovině.
 • Dokáží identifikovat konkrétní překážky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.
 • Uvědomují si roli státu a potřebné infrastruktury, stejně jako další faktory ovlivňující úroveň školství v rozdílných regionech světa.
 • Žáci dokáží dát do souvislosti vzdělání a další globální a společenské problémy.

7.-8. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci chápou rozdílné postavení žen a mužů v odlišných regionech, kulturách a oblastech.
 • Orientují se ve vývoji chápání společenské role ženy a muže.
 • Jsou schopni určit a formulovat problémy týkající se rovnosti mezi pohlavími, jejich příčiny a důsledky a také jejich možná řešení.

8.-9. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci rozumí významu udržitelného a odpovědného nakládání s vodními zdroji.
 • Chápou stěžejní roli přístupu k pitné vodě a vodě obecně pro všechny obyvatele Země.
 • Jsou schopni definovat konkrétní problematické oblasti a přemýšlet nad možným řešením těchto problémů.
 • Uvědomují si globální propojenost vodní problematiky, stejně jako Geografická specifika různých světových regionů.

7.-9. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci si uvědomí problematičnost získávání energie z fosilních zdrojů.
 • Jsou schopni definovat vliv těžby a spalování fosilních paliv na životní prostředí a důsledky pro člověka.
 • Chápou rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, disponují informacemi o jejich udržitelnosti.
 • Žáci také dokáží určit klady a zápory obnovitelných zdrojů energie a
  způsob jejich efektivního využití v praxi.

7.-9. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci dokáží identifikovat rozdílné příležitosti a pracovní podmínky v odlišných regionech světa, především v kontextu rozvinuté – méně rozvinuté.
 • Uvědomují si vliv prostředí na životy lidí, roli vzdělání, ekonomické situace a dalších sociálních faktorů na existenci a budoucnost každého člověka.
 • Znají obsah Všeobecné deklarace lidských práv a její význam dokáží projektovat v reálných situacích.
 • Chápou realitu globalizovaného světa a jeho ekonomickou a sociální propojenost.

7.-9. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci dokáží vysvětlit význam pojmu „infrastruktura“ a přiřadit k němu konkrétní příklady.
 • Na základě textu jsou schopni definovat problémy a nedostatky, s nimiž se potýkají obyvatelé rozvojových zemí.
 • Také dokáží přemýšlet nad důsledky těchto problémů na individuální i komunitní rovině, tj. v kontextu jednotlivce i společnosti.
 • Jsou schopni nalézt souvislosti mezi problémy a jejich důsledky.
 • Samostatně dokáží přemýšlet o možnostech řešení.

6.-7. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci rozumí pojmu nerovnost a uvědomují si výskyt nerovností ve světě.
 • Jsou schopni určit ohrožené skupiny obyvatel a konkrétní oblasti, ve kterých se nerovnost obvykle projevuje.
 • Rozumí důsledkům nerovností ve světě a uvědomují si rozdílné podmínky na lokální i globální úrovni.
 • Žáci dokáží diskutovat o příčinách a důsledcích nerovností, stejně jako
  zamyslet se nad možnými způsoby řešení problémů.

8.-9. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci vyhodnotí klady a zápory života v místě jejich bydliště.
 • Zamyslí se nad jejich problémy a seznámí se příklady obcí a měst, které nějaký problém úspěšně vyřešili.
 • Dokáží přemýšlet nad konceptem lidského sídla a vnímat tuto problematiku v lokální i globálním kontextu.

7.-8. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci dokáží objasnit náročný výrobní proces vybraných komodit a  specifikovat jejich vliv na životní prostředí.
 • Dokáží zdůvodnit nutnost s potravinami šetřit, neplýtvat a kupovat jen tolik, kolik spotřebujeme.
 • Orientují se v problémech masivní produkce potravin a dokáží přemýšlet nad otázkami udržitelné výroby a spotřeby.

7.-8. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci chápou hlavní příčiny změny klimatu a dokáží definovat její důsledky.
 • Rozumí významu oxidu uhličitého pro zemské ekosystémy a jsou schopni vysvětlit skleníkový efekt.
 • Dokáží identifikovat konkrétní způsoby, jak se změnou klimatu bojovat a jak můžeme sami přispět ke zlepšení situace.

6.-7. ročník, 45 min. + 10 min. domácí příprava

Cíle:
 • Žáci dokáží definovat konkrétní problémy oceánů a druhy znečištění.
 • Chápou jejich výrazný dopad na životní prostředí, ekosystémy, klima, zvířata a člověka a jsou schopni spojit lidskou činnost s konkrétními problémy.
 • Rozumí významu oceánů pro planetu a chápou nutnost udržitelného hospodaření s vodními zdroji.
 • Dokáží uvažovat nad konkrétními možnostmi změny.

6.-7. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci dokáží určit problematické oblasti života na souši.
 • Chápou propojenost přírodních ekosystémů a vliv lidské činnosti na veškerý život na Zemi.
 • Dokáží uvažovat o globálním významu klimatické změny, o jejích příčinách a důsledcích.
 • Žáci jsou schopni diskutovat a navrhnout možná řešení na společenské a individuální úrovni.

6.-7. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci rozumí konceptu základních lidských práv a jsou schopni ho aplikovat na konkrétní situace.
 • Dokáží vysvětlit význam pojmů jako osobní svoboda, bezpečí, vymahatelnost zákonů a práva, stejně jako vliv těchto faktorů na život člověka.
 • Vnímají zmíněné koncepty jak v globální, tak v individuální rovině.
 • Uvědomují si nejen přítomnost práv, ale i povinností v životě každého člověka, tedy i ve svém.

6.-7. ročník, 45 min.

Cíle:
 • Žáci jsou schopni definovat konkrétní problémy lidstva a jejich globální rozměr.
 • Chápou naléhavost těchto problémů a uvědomují si nutnost mezinárodní spolupráce při jejich řešení.
 • Dokáží stručně popsat význam a fungování Organizace spojených národů a její roli v mezinárodním prostředí.
 • Žáci dovedou specifikovat konkrétní aktéry občanské společnosti a jejich roli, postavení a možnosti.
 • Dovedou současně přemýšlet nad možným řešením problémů na globální i lokální úrovni.

6.-7. ročník, 45 min.

Lekce pro distanční výuku

Nyní je více než kdy dříve patrné, jak úzce je náš svět propojený a nakolik je náš život závislý na přírodě a okolních podmínkách. Představte tyto souvislosti svým žákům a žákyním srozumitelně a zábavně i na dálku.

 • 4 lekce o globálních problémech a souvislostech
 • metodická podpora v distanční výuce
 • videa, texty, informace, aktivity a odkazy na zajímavé stránky

Týden globálního vzdělávání

Každý rok v rámci týdne globálního vzdělávání vytváříme společně s dalšími organizacemi balíčky pro pedagogy, které pokrývají téma daného ročníku. V letech 2019 i 2020 jsme se věnovali především změně klimatu. Nabízíme vám velké množství metodických materiálů volně ke stažení – videa, lekce do výuky, pracovní listy, infomační materiály pro vás, učitele; příklady dobré praxe ze škol a mnoho dalšího! Podívejte se! Jistě je využijete i v online výuce.

MATERIÁLY z projektu Get up and Goals!

Od roku 2017 do roku 2020 jsme se společně s organizací ARPOK a dalšími partnery z celé Evropy podíleli na realizaci projektu Get up and Goals. Co je ale důležité jsou výstupy z tohoto projektu, které pro vás mohou být věříme velmi přínosné.

Na českých stránkách projektu najdete i mnoho další inspirace, stejně tak více informací např. o žákovských miniprojektech, které v rámci projektu vznikali nebo o sborovnách, kde se učitelé inspirovali navzájem.

Během projektu jsme se věnovali těmto tématům:

 • Gender
 • Klimatická změna
 • Migrace
 • Mezinárodní nerovnost

1. Lekce do výuky

(TLU neboli teaching learning unit) je možné v rámci projektu Get up and Goals! bezplatně stáhnout ve 12 jazycích zemí zapojených do projektu. Najdete je na https://getupandgoals.eu/resources/tlus. Lekce v češtině tam najdete při zadání filtru jazyka nebo na této české stránce projektu: https://getupandgoals.cz/projekt/lekce/

Uspořádejte výstavu přímo u vás na škole

Uspořádejte ve vaší škole výstavu z vítězných komiksů na téma klimatická změna nebo si ji projděte se žáky ONLINE! Nabízíme i doprovodný materiál, který Cíle udržitelného rozvoje vysvětlí v obecné rovině. Výstava je zároveň přizpůsobena interakci pomocí metod viditelného myšlení. To znamená, že návštěvníci či samotní tvůrci a tvůrkyně dostanou prostor k tomu, aby se mohli vyjádřit k vystaveným exponátům či některým otázkám. Vzkazem, kresbou či dalším prostředkem tak mohou reagovat i jeden na druhého. Tímto se z výstavy zároveň stane prostor ke sdílení, diskuzi a obohacování o vzájemné názory.

Pro bližší informace kontaktujte Janu Podlešákovou (jana.podlesakova@adra.cz; +420 733 169 638).

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít