Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Materiály pro mateřské školy

Seznamte se se sovou Jířou, která spolu se svými zvířecími kamarády provede děti světem v globálních souvislostech. Společně budou budovat studnu, navrhnou kouzelnou továrnu zpracovávající odpadky nebo pomohou nemocnému africkému prasátku. Přitom se budou učit spolupráci i empatii a pochopí, že i ony mohou aktivně přispět k řešení problémů. Využijte naše materiály a vydejte se s dětmi za poznáním i dobrodružstvím do celého světa!

Metodická příručka pro výuku o globálních souvislostech

Našim cílem je zprostředkovat důležitá témata i těm nejmenším. Myslíme si totiž, že semínko zasazené ve správný čas je na cestě za poznáním klíčové. Zabalili jsme proto zdánlivě náročná témata do pohádek, her a obrázků a výsledkem je publikace, kterou si níže můžete stáhnout.

 • 17 velkých témat, která jsou přizpůsobena těm nejmenším
 • aktivity jsou na 45–60 minut
 • na konci lekce najdete i doplňkové činnosti
 • informace, hry a aktivity, videa, fotografie, obrázkové přílohy

Kompletní metodickou příručku můžete stáhnout jako celý soubor, nebo si můžete stáhnout jednotlivé lekce po kliknutí na jeden z cílů.

A CO NA LEKCE ŘÍKAJÍ SAMOTNÍ PEDAGOGOVÉ?

Na motivační příběh navazují aktivity, které dále rozvíjí hlavní poslaní příběhu. Děti si v rámci aktivity „My a příroda“ dokázaly představit, co znamená rovnováha v přírodě a proč je důležité chránit přírodu. Téma džungle je pro děti atraktivní, a proto neměly problém na programu participovat. Doplňkové činnosti poskytují učiteli prostor, jak dále přípravu rozvíjet, například za hranice školy (návštěva ekocentra). Oceňuji nápad s Google mapou. Za největší přínos považuji to, jak názorně zprostředkovává téma ochrany přírody. Toto téma bylo vsazeno do prostředí džungle, které je obecně pro děti zajímavé. Oceňuji příběh motivační pohádky a aktivitu „My a příroda“.
– Marie Pohořská, MŠ Ohradní, třída 4-5 let, lekce Život na souši

Námět lekce pomohl dětem odstraňovat stereotypy z našeho okolí. Nejzajímavější pro ně bylo hledat příklady ve svém okolí – asistent pedagoga, školnice, řidička tramvaje, policistka, členka armády, učitel, rozvozce DPD, stevard, pilotka letadla. Vzhledem ke stávající situaci některých rodin jsem v aktivitě, Co máme společného příklady obměňovala. Lekce zapadla do našeho výukového plánu „Dítě a ten druhý, výchova k prosociálnímu chování“.
– Dagmar Vávrová Čermáková, MŠ U Krtečka, děti 5-6 let, lekce Rovnost mužů a žen

VÍCE O JEDNOTLIVÝCH CÍLECH UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

znalosti:
 • děti znají pojem chudoba a jeho význam
 • uvědomují si různé podoby chudoby a skutečnost, že být chudý nemusí znamenat
  vždy to samé
 • přemýšlí nad důsledky chudoby pro člověka a jeho život
 • znají koncepty domova, bezpečí a spokojenosti a přemýšlí nad jejich významem
  pro život

postoje:

 • děti se učí empatii k ostatním
 • uvědomují si význam pomoci a spolupráce
 • respektují odlišnost
 • uvědomují si, co vše máme společného jako živé bytosti

45-60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují závislost člověka na přírodě
 • rozumí procesu produkce potravin
 • uvědomují si nebezpečí nedostatku potravin
 • přemýšlí nad důsledky sucha
 • uvědomují si extrémní jevy počasí a jejich nepříznivý vliv
 • rozumí významu dostatečné a kvalitní stravy pro lidské tělo

postoje:

 • děti se učí empatii k ostatním
 • uvědomují si význam pomoci a spolupráce
 • respektují odlišnost
 • uvědomují si, co máme vše společného jako živé bytosti

45-60 min.

znalosti:
 •  děti si uvědomují význam zdraví pro spokojený život
 • dokážou rozlišit, co našemu tělu prospívá a co mu škodí
 • rozumí významu lékařské péče
 • přemýšlí nad riziky spojenými s dostupností lékařské péče

postoje:

 • děti se učí empatii k ostatním
 • uvědomují si význam pomoci a spolupráce
 • vnímají rozdíl mezi rozvinutými a rozvojovými státy

45 – 60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují význam vzdělání pro člověka
 • znají konkrétní situace, ve kterých využíváme poznatky ze školy
 • dokážou rozlišit rozvinuté a méně rozvinuté státy
 • dokážou pojmenovat konkrétní problémy vzdělávání v méně rozvinutých zemích
 • seznámí se se státem Bangladéš a základními informacemi o něm

postoje:

 • děti se učí empatii k ostatním
 • uvědomují si význam pomoci a spolupráce
 • uvědomují si vysoký životní standard v ČR
 • rozumí významu vzdělání pro kvalitu lidského života

45 – 60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují existenci typicky ženských a mužských povolání
 • dokážou se zamyslet nad existencí nerovnosti mezi ženami a muži
 • dokážou vztáhnout nabyté vědomosti na konkrétní situace v životě
 • uvědomují si fyzické, ale i společenské rozdíly mezi ženami a muži

postoje:

 • děti se učí empatii k ostatním
 • uvědomují si význam pomoci a spolupráce
 • respektují odlišnosti
 • rozumí principu rovných příležitostí pro všechny, na základě schopností
  a dovedností konkrétního člověka

45 – 60 min.

znalosti:
 • děti rozumí významu vody pro vše živé
 • uvědomují si rozdílné podmínky k životu u nás a v jiných zemích
 • uvědomují si zdravotní rizika spojená se znečištěnou vodou
 • chápou, proč bychom neměli vodou plýtvat

postoje:

 • děti se učí empatii k ostatním
 • uvědomují si význam pomoci a spolupráce
 • uvědomují si kulturní, ale i geografické odlišnosti
 • rozumí nutnosti ochrany přírody a jejích zdrojů
 • uvědomují si závislost člověka na přírodě
 • chápou, že mohou samy aktivně přispět k řešení problémů

45 – 60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují, kde všude využíváme elektřinu
 • chápou základy procesu výroby energie
 • dokážou rozlišit mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie
 • uvědomují si vliv člověka na přírodu a svět kolem nás
 • znají negativní dopady spalovacích elektráren na životní prostředí
 • znají alternativní zdroje energie a jejich výhody

postoje:

 • děti si uvědomují potřebu chránit přírodu a svět kolem nás
 • chápou, že mohou samy aktivně přispět k řešení problémů
 • přemýšlí nad principy udržitelného chování

45 – 60 min.

znalosti:
 • děti znají konkrétní povolání a jejich rozdílnou náročnost
 • uvědomují si odlišnost pracovních podmínek
 • rozumí významu peněz
 • přemýšlí nad významem vzdělání pro budoucnost
 • přemýšlí nad původem produktů, jako jsou boty či oblečení

postoje:

 • děti si uvědomují odlišnost a respektují ji
 • učí se empatii k ostatním
 • přemýšlí nad významem spotřebitelské volby
 • uvědomují si význam pomoci a spolupráce
 • vnímají nutnost spravedlivého zacházení

45 – 60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují význam infrastruktury pro chod společnosti
 • znají klíčové instituce a povolání
 • uvědomují si propojenost jednotlivých odvětví

postoje:

 • děti přemýšlí v souvislostech
 • přemýšlí nad fungováním společnosti
 • uvědomují si vysoký životní standard v ČR
 • přemýšlí nad obtížemi plynoucími z nedostatečné infrastruktury

45 – 60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují odlišné životní podmínky v různých zemích
 • znají základní lidské potřeby
 • rozumí principu nerovnosti
 • přemýšlí nad důvody vedoucími k nerovnému postavení lidí

postoje:

 • děti se učí empatii a nutnosti spolupráce
 • chápou kulturní odlišnosti
 • uvědomují si výjimečně vysoký životní standard v naší zemi
 • vnímají nespravedlnost

45-60 min.

znalosti:
 • děti znají proces nakládání s odpadem
 • přemýšlí o vzniku odpadu a jeho množství
 • uvědomují si důsledky nadměrného vytváření odpadu
 • vědí, jak s odpadem nakládat a jak omezovat jeho množství
 • znají pojem recyklace

postoje:

 • děti se učí ohleduplnosti k lidem a okolí
 • uvědomují si roli jednotlivce ve společnosti
 • přemýšlí o lidském působení na přírodu
 • rozumí významu recyklace a opětovného využití surovin

45-60 min.

znalosti:
 • děti znají základní zdroje, které k životu potřebujeme
 • uvědomují si jejich omezené množství
 • rozumí významu šetrného zacházení a spotřeby
 • uvědomují si náchylnost jídla k degradaci

postoje:

 • děti přemýšlí o vlivu jednotlivce na okolí
 • učí se empatii a solidaritě
 • znají princip plýtvání
 • uvědomují si vysokou životní úroveň v ČR

45-60 min.

znalosti:
 • děti znají pojem klimatická změna a atmosféra
 • znají důsledky globálního oteplování
 • uvědomují si příčiny změn klimatu
 • znají rozdílné dopady v konkrétních oblastech

postoje:

 • děti si uvědomují vliv člověka na přírodu
 • učí se empatii a spolupráci
 • přemýšlí v souvislostech
 • rozumí významu ochrany přírody

45-60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují konkrétní problémy oceánů
 • dokážou vyjmenovat několik mořských tvorů
 • uvědomují si vliv člověka na přírodu
 • znají problém odpadu v mořích a oceánech

postoje:

 • děti si uvědomují nutnost chránit přírodu
 • přemýšlí v souvislostech
 • uvědomují si zranitelnost zvířat a ekosystémů
 • uvědomují si nutnost ochrany přírody

45-60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují vliv člověka na krajinu
 • znají konkrétní problémy, které člověk v přírodě způsobuje
 • seznámí se s pralesem a životem v něm

postoje:

 • děti si uvědomují zranitelnost přírody
 • přemýšlí nad nutností její ochrany
 • rozumí závislosti člověka na přírodě
 • uvědomují si nutnost rovnováhy mezi člověkem a přírodou
 • uvědomují si význam jednotlivce i společnosti

45-60 min.

znalosti:
 • děti znají důležité společenské instituce
 • uvědomují si základní lidská práva a povinnosti
 • znají význam pojmů „mír“ a „válka“
 • uvědomují si význam spravedlivého soudnictví

postoje:

 • děti se učí empatii a respektu
 • vnímají princip spravedlnosti
 • znají význam pravidel a jejich

45-60 min.

znalosti:
 • děti si uvědomují význam jednotlivce ve společnosti
 • přemýšlí nad propojeností světa
 • uvědomují si nutnost kolektivních řešení
 • znají princip rozvojové spolupráce

postoje:

 • děti si uvědomují význam spolupráce
 • učí se empatii a pomoci
 • učí se základní společenské hodnoty

45-60 min.

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání nabízíme naše podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít