Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíle udržitelného rozvoje

Hlad, chudoba, nerovnost nebo znečištění životního prostředí patří mezi nejpalčivější světové problémy současnosti. Globální rozvojové cíle (nebo také cíle udržitelného rozvoje) ukazují cestu, jak tyto problémy zmírnit či úplně odstranit. Plán schválený OSN v roce 2015 na summitu v New Yorku obsahuje 17 cílů, kterých má být dosaženo do roku 2030. Na jejich vytvoření se podílely všechny členské státy OSN i zástupci odborné i laické veřejnosti.

Nejsou tyto cíle příliš ambiciózní?

Ano, jsou. Ambiciózní však neznamená nereálné. Dokument přímo navazuje na předchozí plán Rozvojové cíle tisíciletí 2000 – 2015, který obsahoval „pouze“ 8 cílů. Bylo mezi nimi například odstranění extrémní chudoby a hladu, snížení dětské úmrtnosti či základní vzdělání pro všechny. A výsledek? Úmrtnost dětí klesla o polovinu a stejně tak i počet podvyživených lidí v rozvojových zemích. Pro úplné splnění všech cílů je však potřeba v práci pokračovat.

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“

John Donne, básník

O Cílech udržitelného rozvoje stručně a jasně

Podrobně o jednotlivých Cílech udržitelného rozvoje

Seznamte se blíže se zněním jednotlivých cílů. Pod každou dlaždicí naleznete kromě nejdůležitějších informací a zajímavostí také tematický Metodický balíček, který je určen především učitelům a učitelkám pro práci s tématem ve výuce. Více podkladů pro globální rozvojové vzdělávání najdete také v sekci Pro vyučující.

Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

Chudoba je jedním z největších globálních problémů dnešního světa.

Cíl 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

Druhý Cíl udržitelného rozvoje  souvisí velmi úzce s Cílem prvním, tedy s ukončením chudoby ve světě.

Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Třetí z Cílů udržitelného rozvoje pokrývá celou řadu problémů souvisejících se zdravím.

Cíl 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Vzdělání je důležitým předpokladem pro boj s chudobou i pro zlepšení zdravotní situace. Obecně je důležitým nástrojem pro udržitelný rozvoj.

Cíl 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Genderová rovnost znamená zaručení stejných práv, příležitostí a svobod pro všechny, muže i ženy.

Cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Pitná voda je základ života, přesto v některých oblastech rozvojových zemí se jedná o velmi nedostatkový a vysoce ceněný zdroj.

Cíl 7: Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

Přístup k elektrické energii může značně pomoci rozvojovým zemím v boji s chudobou a zlepšit například zdravotnictví nebo zkvalitnit vzdělávání.

Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Osmý cíl je rozkročen poměrně široce. Na jedné straně chce důstojnou práci, na druhé straně neustálý hospodářský růst.

Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

Cílem je rozvinutí a zkvalitnění všech druhů infrastruktury.

Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

OSN chce bojovat s nerovností jak mezi jednotlivými zeměmi, tak uvnitř samotných států.

Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

V současnosti polovina lidstva žije ve městech a tento počet se neustále zvětšuje.

Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Dvanáctý Cíl je velmi podstatný v tom, že apeluje jak na jedince, tak na firmy i vlády jednotlivých zemí.

Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Třináctý Cíl udržitelného rozvoje se zaměřuje na boj se změnou klimatu a zároveň klade důraz na adaptace na tuto změnu.

Cíl 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

OSN apeluje na snižování znečištění moří, zejména toho znečistění, které je způsobováno činností na pevnině.

Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Cílem OSN je především zajistit ochranu všech suchozemských ekosystémů.

Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Šestnáctý cíl požaduje ukončit války a násilí ve světě, odstranit zneužívání, vykořisťování a obchod s lidmi, bojovat proti všem formám zločinu a korupce, zajistit každému rovný přístup a spravedlivé zacházení.

Cíl 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Aby mohly být všechny ambiciózní plány Cílů udržitelného rozvoj uskutečněny, je nutná shoda a partnerství všech zemí.

Promluv k světu bublinou!

Každoročně vyhlašujeme soutěž o nejlepší komiks na téma Cíle udržitelného rozvoje. Touto netradiční, přístupnou a tvůrčí formou se mohou soutěžící seznámit se složitými globálními tématy. 

Zavřít