INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

General Data Protection Regulation (dále jen GDPR) je obecné nařízení představující právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně vašich práv. V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES přijímá ADRA, o.p.s. Směrnici upravující zpracování a ochranu osobních údajů.

Směrnice upravuje postupy zpracování a ochrany osobních údajů zpracovávaných Správcem v rámci jeho činnosti jako správce a zpracovatele a povinnosti zaměstnanců a dalších osob v obdobném právním vztahu k Správci včetně dobrovolníků podílejících se na zpracování osobních údajů Správcem.

Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k uvedeným účelům.
Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností, a dalším zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.

Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům

 • Subjekt údajů je oprávněn souhlas udělený ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla Správce nebo e-mailem na: poverenec@adra.cz
 • Správce je povinen subjektu údajů bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 • Subjekt údajů je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
  V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu údajů Správce bezodkladně
 • Subjekt údajů o takovém porušení informuje a učiní všechna potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
 • Pokud se Subjekt údajů domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V následujících sekcích se dozvíte podrobnější informace, jak ADRA zpracovává osobní údaje konkrétních skupin subjektů.

Cookies

Cookies jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu. Jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě.

Jaké cookies používáme na tomto webu:

 • Technické (první strany, krátkodobé) – potřebujeme je pro zajištění základní funkcionality webových stránek.
 • Analytické (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.).
 • Reklamní – cookies reklamních systémů Google (Adwords), Facebook a Youtube (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky jejichijch používání s vámi můžeme být v kontaktu třeba formou reklamy na sociálních sítích.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem webového řešení, provozovaného společností Automattic, Inc. – WordPress.com, se sídlem San Francisco, California, USA
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685

na koho se obrátit

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nás, prosím, kontaktujte na níže uvedené adrese. Správcem osobních údajů je ADRA, o. p. s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5. Pověřencem pro osobní údaje je Mgr. Robert Novotný, se sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha.

Mgr. Robert Novotný

Pověřenec pro osobní údaje

poverenec@adra.cz

Zavřít