INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH údajů KLIENTA

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje klientů případně zákonných zástupců nezletilých klientů (dále jen „Klient“) zpracovávané ADRA, o. p. s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 jako správcem (dále jen „Správce“) jako vysílající organizací na základě uzavřené smlouvy o poskytování dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění.

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro splnění smluvních povinností Správce dle uzavřené smlouvy:

  • jméno a příjmení;
  • adresa;
  • počet vyživovaných osob;
  • rok narození;
  • kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa);
  • údaje o dětech svěřených do pěstounské péče (jméno a rok narození);
  • počet členů domácnosti;
  • sociální status.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o dobrovolnické službě a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností a plnění povinností spojených s příjmem dotací zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává fotografie a videozáznamy za účelem propagace Správce na základě souhlasu uděleného Klientem (pokud byl takový souhlas udělen), a za tímto účelem tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách Správce, a také na sociálních sítích Facebook a Instagram, případně v médiích, na letácích nebo jiným obdobným způsobem.

Zpracovávané osobní údaje mohou být předány za účelem plnění smlouvy vysílající organizace zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Zavřít