INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÍKA

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje dobrovolníků (dále jen „Dobrovolník“) zpracovávané ADRA, o. p. s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 jako správcem (dále jen „Správce“) jako jejich vysílající organizací na základě uzavřené smlouvy o dobrovolnické službě.

Správce zpracovává následující osobní údaje nezbytné pro splnění právních povinností Správce, a to zejména na základě zákona o dobrovolnické službě:

 • jméno a příjmení;
 • adresa trvalého pobytu;
 • rodné číslo nebo datum narození;
 • výpis z rejstříku trestů případně písemné prohlášení, že v době sjednání smlouvy není proti dobrovolníkovi vedeno trestní řízení;
 • potvrzení o zdravotním stavu.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o dobrovolnické službě u Správce a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem plnění zákonných povinností a plnění povinností spojených s příjmem dotací zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Za účelem plnění uzavřené dobrovolnické smlouvy dále Správce zpracovává:

 • kontaktní údaje Dobrovolníka, konkrétně telefonní číslo, e-mailovou adresu a kontaktní adresu;
 • údaje o práci Dobrovolníka pro přijímající organizaci, místo této práce a druh práce;
 • údaj o současném studiu, skutečnosti, zda je Dobrovolník zaměstnaný nebo nezaměstnaný, v důchodu nebo na mateřské dovolené;
 • údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • údaj o zájmech a dovednostech Dobrovolníka;
 • údaje o předchozích dobrovolnických zkušenostech a zkušenostech v sociálně-zdravotní oblasti Dobrovolníka;
 • údaje o zdravotním stavu dobrovolníka, zejména o skutečnosti, že mu dosud nebyla nařízena psychiatrická léčba, není uživatelem návykových látek a nemá žádnou infekční nebo nakažlivou chorobu.

Z důvodu oprávněného zájmu Správce na bezpečnosti osob i majetku v sídle ADRA, o. p. s. zpracovává Správce také záznamy z kamerového systému. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu 14 dnů a nejsou předávány dalším osobám.

Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává fotografie a videozáznamy za účelem propagace Správce na základě souhlasu uděleného Dobrovolníkem, a za tímto účelem tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách Správce, a také na sociálních sítích Facebooku a Instagramu.

Zpracovávané osobní údaje mohou být předány za účelem plnění smlouvy vysílající organizace a za účelem sjednání pojištění zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Zavřít