Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 15: Život na souši

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

život na soušiPatnáctý cíl má sice název na tři řádky, avšak tak jako předchozí Cíl se soustředil na oceány, tento se zkrátka soustředí na ochranu života na souši. Podle OSN každý rok na světě mizí 13 milionů hektarů, což je zhruba rozloha Česka a Slovenska dohromady. V důsledku sucha a rozšiřování pouští mizí každoročně asi 12 milionů hektarů zemědělské půdy. V současnosti hrozí 22 % druhů na Zemi vyhynutí. Všechny druhy živočichů, které jsou ohroženy vyhynutím, jsou zapsány na takzvaném Červeném seznamu druhů, který každé dva roky vydává Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). Podle poslední aktualizace obsahuje seznam na 80 000 druhů.

Čeho se cíl týká?

Cílem OSN je tedy především zajistit ochranu všech suchozemských ekosystémů. Důležité je také snížit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě. Dobrým příkladem je film Muž, který sází stromy o muži, který se snaží o záchranu krajiny na severozápadě Kamerunu. Jinému muži v Burkině Faso, se vysazováním stromů dokonce podařilo zastavit poušť. O záchranu lesů a pralesů se ve svých kampaních zasazují také Greenpeace.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Rada vlády pro udržitelný vytvořila strategický dokument „ČR 2030“, který zmiňuje odolné ekosystémy jako jednu z priorit České Republiky.
 • Ochrana lesů a přírody v Čechách na stránkách hnutí Duha.
 • Koalice proti palmovému oleji o příčinách úbytku tropických deštných lesů.
 • Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

 • 15.1 Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky z mezinárodních dohod
 • 15.2 Do roku 2020 podpořit zavádění udržitelného hospodaření se všemi typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě
 • 15.3 Do roku 2030 bojovat proti rozšiřování pouští, obnovovat znehodnocenou půdu, včetně pozemků postižených rozšiřováním pouští, suchem či záplavami, usilovat o dosažení světa, ve kterém již nedochází k degradaci půdy
 • 15.4 Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj
 • 15.5 Přijmout neodkladná a výrazná opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavit ztrátu biodiverzity a do roku 2020 chránit a zabraňovat vyhynutí ohrožených druhů
 • 15.6 Zajistit spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů a podporovat odpovídající přístup k těmto zdrojům
 • 15.7 Přijmout neodkladná opatření ke skoncování s pytlačením a pašováním chráněných druhů rostlin a živočichů a řešit nabídku i poptávku po nelegálních přírodních produktech
 • 15.8 Do roku 2020 zavést opatření proti zavlečení invazivních druhů do suchozemských a vodních ekosystémů a výrazně snížit jejich dopad na tyto ekosystémy, kontrolovat nebo vymýtit prioritní invazivní druhy
 • 15.9 Do roku 2020 začlenit hodnoty ekosystému a biodiverzity do národního i regionálního plánování, rozvojových procesů a strategií na snižování chudoby
 • 15. a Mobilizovat a významně zvýšit finanční prostředky ze všech zdrojů na zachování a udržitelné využívání biodiverzity a ekosystémů
 • 15. b Mobilizovat značné prostředky ze všech zdrojů na všech úrovních na financování udržitelného hospodaření s lesy a poskytnout odpovídající pobídky rozvojovým zemím na zlepšení tohoto hospodaření, včetně ochrany a obnovy lesů
 • 15. c Zvýšit mezinárodní podporu boji proti pytlačení a pašování chráněných druhů, mimo jiné zvyšováním schopností místních komunit věnovat se udržitelným příležitostem k obživě

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít