Program rozvojového vzdělávání PRVák v roce 2010

Minulý rok byl pro Program rozvojového vzdělávání PRVák opět rokem růstu a rozvoje. V rámci projektu financovaného z Ministerstva zahraničních věcí     a dalších zdrojů jsme uskutečnili množství seminářů pro učitele na mateřských    a základních školách a výukových programů na mateřských, základních a středních školách. Dále jsme pokračovali v pořádání několikadenní programů na školách v přírodě a v pořádání letních příměstských a klasických táborů. Jako každý rok se konala výtvarná soutěž a fungoval středoškolský dobrovolnický klub. V neposlední řadě také probíhaly kurzy na Fakultě humanitních studií UK.

Výukové programy na Mateřských školách

V rámci prvního modulu jsme uskutečnili 215 výukových programů pro děti na 35 mateřských školách. Programů se zúčastnilo celkem 3 739 dětí. Výukové programy pro děti měly různá témata, většinou se však týkaly jedné rozvojové země nebo regionu. Byly využívány různorodé materiály, krátké filmy, fotografie, obrázky, předměty z rozvojových zemí a samozřejmě také naše omalovánky.

 

Semináře pro učitele na mateřských a základních školách

Kromě programů pro děti jsme také pořádali akreditované semináře pro učitele na mateřských a základních školách. Tyto semináře jsou zaměřené na globální rozvojové vzdělávání, tedy co to globální rozvojové vzdělávání je, k čemu slouží a jak ho lze nenásilnou formou do výuky zapojit. V rámci prvního modulu byly uspořádány 3 semináře pro celkem 31 učitelů z 22 různých školek. V rámci druhého modulu jsme připravili 10 seminářů pro celkem 194 učitelů. Kromě těchto seminářů na základních školách jsme zrealizovali i jeden seminář pro studenty primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UK, kterého se zúčastnilo 28 studentů.

Výukové programy na základních školách

V rámci druhého modulu byly rozpracovány koncepce tzv. tematických dnů. Tematické dny jsou celodenní programy, které jsou pořádány jak na prvním stupni, tak na druhém stupni základních škol. V současné době školám nabízíme šest témat: Jedna velká pavučina (tematický den o globalizaci), Začarovaný kruh chudoby (tematický den o chudobě ve světě),Jsme na jedné zemi (tematický den o životním prostředí a společnosti), Všichni lidé na světě (tematický den o lidských právech), Pestrobarevný svět (tematický den o kulturní rozmanitosti) a Po zemi, po moři i vzduchem (tematický den o migraci). V roce 2010 bylo zrealizováno 24 tematických dnů na 5 základních školách pro celkem 545 žáků. Dále bylo na základních školách uspořádáno 24 kratších výukových programů na různá témata pro 9 základních škol. Těchto programů se zúčastnilo celkem 480 žáků.

Kromě výukových programů pro žáky se taktéž už druhým rokem konala jedna dvoudenní škola v přírodě pro žáky na základní škole a jedna třídenní akce pro děti zaměstnanců Thomayerovy nemocnice. Dohromady se těchto programů zúčastnilo 40 dětí. První program byl zaměřený na konkrétní rozvojové země a druhý na problematiku cizinců u nás a problematiku migrace obecně.

Letní příměstské tábory a výtvarná soutěž

V roce 2010 byl v rámci Programu PRVák uspořádán rekordní počet letních táborů. Celkem čtyři šestidenních letních příměstských táborů se zúčastnilo 185 dětí. Tyto příměstské tábory se konaly v Praze (v Kulturním centru Zahrada na Chodově a v areálu Thomayerovy nemocnice v Krči), v Ústí nad Labem a ve Zlíně. Kromě těchto příměstských táborů se konaly i dva pobytové tábory na Moravě pro děti postižené povodní. Těchto táborů se zúčastnilo 52 dětí.

Do výtvarné soutěže s tématem „Škola základ života aneb vzdělání je k němu třeba“ se v uplynulém roce zapojilo 1 061 dětí z 63 škol. Vybrané obrázky byly vydané ve stejnojmenné publikaci.

Aktivity na středních školách

V rámci třetího modulu se uskutečnilo 70 výukových programů na 23 středních školách. Těchto programů se zúčastnilo 1 666 studentů. Výukové programy pro středoškoláky jsou zpravidla 90ti minutové a konají se v rámci předmětů základů společenských věd, zeměpisu, dějepisu a hodin jazyků. Kromě klasických programů nabízíme nově i programy v anglickém jazyce, které si kladou za cíl, kromě informování o tématech, i rozvinutí slovní zásoby a procvičení si anglického jazyka.

Do středoškolského dobrovolnického klubu se v roce 2010 zapojilo přibližně 10 studentů. Tito studenti se podíleli na organizaci velikonoční sbírky ADRA, výtvarné soutěže a akce Česko proti chudobě. V předvánoční době se v rámci akce Vánočka studenti vydali do ulic a rozdávali lidem bez domova teplé oblečení a vánočky.

Kurzy na Fakultě humanitních studií

V rámci Programu PRVák se také konaly 2 kurzy na Fakultě humanitních studií UK. První kurz byl zaměřený na Globální rozvojové vzdělávání a účastnilo se ho 15 vysokoškolských studentů. Druhý kurz byl věnován humanitární pomoci a rozvojové spolupráci a účastnilo se ho 9 studentů. Oba dva kurzy byly jednosemestrální a vedla je Petra Antošová.

Naši lektoři

Na přípravě a realizaci výukových programů a seminářů se podílelo celkem 54 lektorů. Naši lektoři jsou lidé, kteří mají zkušenosti z rozvojových zemí a kteří jsou zároveň dobrými pedagogy. Pro lektory jsme v průběhu roku uspořádali několik školení na lektorské dovednosti a na různá témata z rozvojové problematiky. Naši lektoři jsou cennou součástí PRVáckého týmu.

Více informací o Programu rozvojového vzdělávání PRVák naleznete na www.adra.cz/vzdelavani