Víte, jak se počítá Index šťastné planety? Které země tento žebříček vedou a proč se v něm Spojené státy americké pohybují až kolem 100. místa? A proč je HDP jako indikátor rozvoje nevhodný? Odpovědi najdete v rozhovoru se Saamah Abdalahem, spoluautorem Indexu šťasné planety, z londýnské Nadace pro novou ekonomiku (The New Economics Foundation, NEF) zde.

Alternativní indikátory rozvoje

EPI — Index výkonnosti z hlediska životního prostředí(Environmental Performance Index) hodnotí státy z hlediska celkové ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Na prvním místě se umístilo Švýcarsko (2012).

HDI — Index lidského rozvoje(Human Development Index) vyjadřuje kvalitu lidského života za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání,střední délce života, porodnostia dalších faktorů, monitorovaných Organizací spojených národů. Používá se pro měření potenciální sociální prosperity. Index vymyslel v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbub al Hak. Na prvním místě jeho žebříčku se umístilo Norsko (2011).

HPI — Index šťastné planety (Happy Planet Index) je prvním indexem kombinujícím kvalitu lidského života a environmentální efektivitu. Nehledá „nejšťastnější zemi“, ale zvýrazňuje ty státy, které pro zajištění spokojeného života svých obyvatel nejméně poškozují přírodu. Index vytvořila britská Nadace pro novou ekonomiku (NEF) v roce 2006 a na jeho vrcholu se naposledy umístila Kostarika (2011).

ISEW — Index udržitelného ekonomického rozvoje (Index of Sustainable Economic Welfare) je jedním z ukazatelů ekonomického blahobytu, který zahrnuje finančně oceněné environmentální a ekonomické položky z hlediska trvalé udržitelnosti. Upravuje standardně měřené HDP o vliv nerovnosti v rozdělování příjmů, práci v domácnosti, poškození přírodního kapitálu a sociální a environmentální „obranné“ výdaje. Autory indexu jsou ekonomové Herman Daly a John B. Cobb (1989). Mezinárodní srovnání není k dispozici.

LPI — Index živé planety (Living Planet Index) se zaměřuje na sledování druhové biodiverzity a byl sestaven pro měření vývoje zdraví přírodních ekosystémů. Představuje relativní průměrnou změnu v populacích 2500 druhů obratlovců za dané období oproti roku 1970. Každé položce je přiřazena stejná váha. Index živé planety poklesnul mezi lety 1970 až 2008 o 30 %.

GDH — Hrubé národní štěstí (Gross National Hapiness) vychází ze stejnojmenného pojmu, vytvořeného v roce 1972 tehdejším bhútánským králem Jigme Singye Wangchuckem. Index zformulovali pracovníci Centra pro bhútánská studia Dasho Karma Ura a Karma Galay a zprvu počítal se čtyřmi základními pilíři: spravedlivým a udržitelným socio-ekonomickým rozvojem, podporou a kultivací kulturních hodnot, ochranou životního prostředí a zabezpečením dobré a spravedlivé vlády. V současnosti již měří 33 indikátorů v devíti oblastech. Mezinárodní srovnání není k dispozici.