Nedaleko Lovosic se pod troskami hradu Košťálov rozprostírá městečko Třebenice. Téměř v sousedství najdeme tři tradiční budovy – faru, radnici a školu. Všechny tři instituce intenzivně spolupracovali při organizaci akce v sobotu 7. dubna spojené se školním projektem Světové školy. Přípravami i v průběhu celé akce prostupovalo všeobecné nadšení žáků a jejich odpovědnost a iniciativa.

Třebenice jsme navštívili poprvé přibližně před rokem kvůli programu Skutečná cena potravin, a byli jsme příjemně překvapeni pozitivními reakcemi žáků. Dnes škola globální témata do výuky začleňuje systematičtěji. Pokud půjde všechno podle plánu, v červnu obhájí titul Světová škola.

Součástí cesty k titulu je i uspořádání místní akce tematicky navázané na jedno z témat globálního rozvojového vzdělávání. V Třebenicích to je fairtrade, spravedlivý obchod. Škola už v průběhu podzimu uspořádala Třebenické férové dny – přednášky a výstavu na radnici byla otevřena také veřejnosti. v sobotu 7. dubna to byl tentokrát prodej muffinů a kávy, obojí připravené samotnými žáky ze surovin s certifikací Fairtrade.

Byli jsme svědky, že i tentokrát se spolupráce s dalšími aktéry ve městě vyplatila – paní starostka u sousedního stolu prodávala fairtradové výrobky obchůdku Jeden svět, pan farář místní Českobratrské církve evangelické vyhlašoval program a zároveň pozval trubače Consonare, kteří zahájili prodej fairtradové kavárny krátkým koncertem. Díky tomu mezi účastníky celé akce nechyběli ani náhodní kolemjdoucí, kteří mohli nasát kouzlo domácí atmosféry. Více si můžete přečíst na stránkách školy, fotografie si můžete projít v galerii níže.

Přidáváme také reakce žáků na sobotní akci:

 

Pro inspiraci dalším školám přinášíme výběr toho, co všechno je možné na poli globálního rozvojového vzdělávání podnikat:

V dějepise žáci:

 

 • vysvětlují rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla
 • objasňují pojmy antisemitismus, rasismus a vyjadřují se k jejich nepřijatelnosti z hlediska lidských práv
 • hodnotí vzájemné obohacování různých kultur, posuzují jeho význam pro další vývoj lidstva

 

Ve výchově k občanství žáci:

 

 • diskutují o respektování práv a oprávněných zájmů druhých, o příkladech základních práv a svobod každého člověka
 • učí se respektovat odlišné názory či zájmy druhých i odlišné způsoby jejich chování i myšlení
 • rozpoznávají netolerantní, xenofobní, rasistické projev v chování lidí
 • zaujímají aktivní postoj proti všem projevům nesnášenlivosti
 • diskutují o projevech globalizace v současném světě a objasňují jejich klady a zápory
 • navrhují způsoby pomoci lidem v nouzi

 

V zeměpise žáci:

 • porovnávají projevy kultury, společné znaky a odlišnosti
 • seznamují se s tradicemi a zvyky jednotlivých národů, porovnávají je s našimi tradicemi a zvyky, hledají souvislosti
 • objasňují význam mezinárodní spolupráce v evropském měřítku
 • hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzují vazby místního regionu k vyšším územním celkům
 • hodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizují na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje
 • porovnávají předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
 • uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
 • kriticky posuzují a vyhodnocují informace související se životním prostředím, objasňují pojem ekologické zemědělství
 • porovnává různé varianty řešení problémů životního prostředí a zaujímají k nim aktivní postoj

 

V ekologické výchově žáci:

 

 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům činností na prostředí
 • uvědomují si podmínky života a možnosti jejich ohrožování
 • hledají souvislosti mezi lokálními a globálními problémy
 • poskytují znalosti, dovednosti a pěstují návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí