V chudinských čtvrtích (slumech) bangladéšské metropole Dháky žije více než pět milionů lidí. Přicházejí často z vesnic s nadějí na lepší život a s vidinou zaměstnání, které jim pomůže zajistit obživu pro své rodiny. Bangladéšská metropole je však nemilosrdná a neuživí přeplněné ulice. A tak se chudinské čtvrti, kde často schází základní hygienické zázemí, přístup k pitné vodě i možnost vzdělání, plní rodinami, které nemají na důstojnější bydlení, a dětmi, které tráví čas sběrem plastů, žebráním nebo prací, aby pomohly svým rodinám přežít.

Náš vzdělávací program na českých středních školách Vzdělávání mezi plechy nastiňuje situaci v Bangladéši a vzdělávací politiku jednoho z nejlidnatějších států světa. Studenti v tomto programu blíže poznají realitu života ve slumech a vzdělávací centrum ve slumu Čalantika v Dháce, které ADRA ČR realizuje ve spolupráci s ADRA Bangladéš. Tento program poukazuje na vzdělání jako na jeden z možných nástrojů na potírání chudoby.

Program Vzdělávání mezi plechy vychází jednak z teoretických poznatků o dané problematice, dále ale také z našich zkušeností z centra Čalantika. Díky klipu hiphopové skupiny Pio Squad můžete atmosféru Čalantiky zakusit i vy! Přejeme příjemný poslech 🙂 Uvidíte tam také chlapce Šodžíba z úvodní fotografie, jehož příběh si můžete přečíst tu.

Na tento klip se v případě zájmu podíváme také se studenty během našeho programu. Program Vzdělávání mezi plechy sleduje tyto cíle:

  • studenti se seznámí s rozvojovými cíli tisíciletí a Agendou po roce 2015
  • studenti si uvědomí souvislost mezi dostupností školství a snižováním chudoby
  • studenti se seznámí podrobněji s činností ADRA ve slumu Čalantika v Bangladéši

Těchto cílů bude dosaženo zejména prostřednictvím dvou hlavních interaktivních aktivit:

  • „Mistr a jeho učni“ – studenti se v ní dozvědí více informací o Bangladéši, o slumech v Bangladéši, o slumu Čalantika, o přístupu ke vzdělání ve slumu Čalantika a o vzdělávacím systému v Bangladéši.
  • „Strom problému“ – studenti během ní analyzují problém „placená a povinná předškolní docházka v Bangladéši“. Pomocí aktivity „strom problému“ definují příčiny a důsledky problému a navrhují řešení.

Program Vzdělávání mezi plechy naplňuje tyto body rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Téma:

  • globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Rozvíjené hodnoty a postoje:

  • vnímat dopady a důsledky globalizačních a rozvojových procesů, rozlišovat mezi nimi příznivé i nepříznivé prvky a jevy, učit se hledat kompromisy; zaujímat konstruktivní postoje k naléhavým otázkám míru a lidských práv v konkrétních životních situacích.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti:

  • myslet systémově a hledat souvislosti mezi jevy a procesy; spolupracovat aktivně a efektivně s jinými lidmi, vcítit se při poznávání a posuzování jejich názorů do situace a prostředí, ze kterého vycházejí jejich přístupy; vytvořit si na základě osvojených informací vlastní názor, umět ho vyjádřit a obhajovat ho argumentací v diskusích o politických, ekonomických a sociálních problémech v kontextu s evropskými a globálními vývojovými tendencemi; umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní pohledy na danou problematiku. 

Rádi budeme program Vzdělávání mezi plechy realizovat i ve vaší škole, objednat si nás můžete zde. Chcete-li se, ať už jakýmkoli způsobem, zapojit do podpory centra Čalantika, více informací naleznete zde.