„Všichni lidé se rodí rovní a svobodní.“ 

10. prosince oslaví ADRA spolu s miliony lidí po celém světě Den lidských práv. Letošním tématem je „Rovnost – snižování nerovností, prosazování lidských práv“. Mysleme na mnoho lidí na celém světě, kteří trpí nerovností a jsou zbaveni svých práv.

Všichni lidé se narodí jako sobě rovní, ale světová ekonomika často způsobuje chudobu těch nejzranitelnějších. 

Všichni lidé se narodí jako sobě rovní, ale příliš mnoho lidí žije v neudržitelných podmínkách. 

Všichni lidé se narodí jako sobě rovní, ale situace v oblasti dostupnosti zdravotní péče a vakcín není spravedlivá. 

Všichni lidé se narodí jako sobě rovní, ale je třeba prosadit klimatickou spravedlnost na globální úrovni, abychom zmírnili utrpení milionů lidí kvůli problémům, jako jsou desertifikace a odlesňování. 

Všichni lidé se narodí jako sobě rovní, ale mnoho žen a dětí je ohroženo obchodováním s lidmi, domácím násilím a sexuálním zneužíváním. 

Všichni lidé se narodí jako sobě rovní, ale je třeba dbát na to, aby se s každým zacházelo spravedlivě a s lidskou důstojností. 

 

Všichni jsme si rovni? A co Rocki a jeho lidská práva? 

Příběh Rockiho Rakiće, osoby bez státní příslušnosti, je ukázkovým příkladem toho, jak je otázka lidských práv relativní. Narodil se v roce 1992 v neoficiálním uprchlickém táboře v Itálii a jeho matka žijící v podmínkách extrémní chudoby ho u italských úřadů nezaregistrovala. Rocki vyrostl a založil rodinu v Německu, ale potom byl opakovaně deportován do Srbska. Nikdy předtím Srbsko nenavštívil ani nemluvil srbsky, ale na základě národnosti své matky tam byl přesto vyhoštěn. Bez jakékoli dokumentace se nemohl nechat zaměstnat, najít si bydlení, získat zdravotní péči a ani se nemohl vrátit ke svému synovi. Rocki byl třikrát deportován z Německa, než se dostal do kontaktu s ADRA Srbsko. Trvalo mu dva dlouhé roky boje s úřady, než získal svoje doklady a stal se „osobou“. 

ADRA pracuje s lidmi na okraji společnosti, kteří jsou pro národní systémy právní ochrany a sociálního zabezpečení často neviditelní. Projekt ADRA Srbsko “Drumodom” se kromě jiného zaměřuje na poskytování podpory lidem bez dokladů, většinou bezdomovcům. Lidé bez domova a dokladů nemají přístup ke službám a příležitostem jako většinová populace. Procesy jsou složité a zdlouhavé, často trvají měsíce. Absence dokladů dohání již tak zranitelné osoby do stále větší chudoby a nepříznivých životních situací. ADRA každý den pracuje na tom, aby tyto lidi dostala do alespoň formálně rovnocenných pozic se zbytkem populace. 

Všechny lidské bytosti se rodí svobodné a rovné v důstojnosti a právech. Záleží ale na tom, zda mají doklady. 

byrokracie

O Dni lidských práv 

Den lidských práv si každoročně připomínáme 10. prosince – v den, kdy Valné shromáždění OSN přijalo v roce 1948 Všeobecnou deklaraci lidských práv. Deklarace uvádí nezcizitelná práva, na která má nárok každý člověk – bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, jazyk, politické či jiné smýšlení, národnostní či sociální původ, majetek, rod či jiné postavení. Je k dispozici ve více než 500 jazycích a je nejpřekládanějším dokumentem na světě. 

osn

Rovnost, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům předcházejí násilí. Za lidská práva se může ve svém běžném životě postavit každý z nás.