Třicet let pomoci lidem doma i v zahraničí: 2008 - 2009

POMOC V ZAHRANIČÍ V ROCE 2008

Bangladéši ADRA rozvíjí vzdělávání: organizujeme kurz pro 90 učitelů ke zlepšení úrovně vyučování na školách zapojených do projektu BangBaby. Nutná je rekonstrukce a dovybavení škol, opravy kuchyní, toalet, tříd apod. Míříme s pomocí také do slumů, kde provozujeme 7 slumových škol pro 500 dětí ve věku 5 – 10 let. Děti zde dostávají také 1 teplé jídlo denně.

V Bangladéši pomáháme také po cyklónu Sidr v listopadu 2007 distribuujeme jídlo, nepotravinovou pomoc, zajišťujeme přístřeší pro více než 15 000 lidí v 8 vesnicích.

V Barmě v květnu 2008 „řádí“ cyklón Nargis, kdy o domovy přišly stovky tisíc obyvatel. ADRA poskytuje moskytiéry ošetřené insekticidem, a poskytla tak ochranu 55 000 lidem před malárií a horečkou dengue. Také distribuujeme jídlo, nepotravinovou pomoc, zajišťujeme přístřeší pro 20 000 osob v oblastech Labutta, Myaungmya a Pyinzalu.

Čínu v květnu 2008 postihuje zemětřesení v provincii S-čchuan. Následkem zemětřesení zemřelo 60 000 lidí a zdevastováno bylo na 3 300 000 domů. ADRA poskytuje potravinovou i další humanitární pomoc (pitnou vodu, stany, lůžkoviny, matrace a moskytiéry). Zároveň na místo vysílá lékařský tým, který poskytuje psychologickou podporu a pomáhá při prevenci infekčních chorob.

V Indonésii dobíhá v červenci 2008 projekt ADRA pro Sumatru (obnova a vybavení 27 škol zničených nebo poškozených v roce 2004 vlnou tsunami). Podporujeme mikropodnikání žen v oblasti Pangardaran na ostrově Jáva s cílem vytvoření družstva, které bude ženy dlouhodobě v podnikání podporovat a poskytovat jim úvěry, vytvoří tak příležitost pro 1400 osob v průběhu 2 let. V červenci 2008 otevíráme školu na ostrově Nias pro více jak 140 studentů a zajišťujeme vodní zdroj pro školu.

V Indii díky vybudování dostatečného přístupu k vodě získávají lidé prozatímních přístřešcích důstojnější život. V Nellore budujeme 20 nových školních tříd.

V Mongolsku se radujeme z úrody ze tří zahrad u obnovených studen v provincii Dornogobi.

Na Srí Lance předáváme první domy chudým rodinám ve městě Tangalle. Školíme je také, jak nakládat s odpadem a jak pěstovat plodiny za účelem zvýšení příjmu rodin. Dokončujeme velký projekt obživy II (LIFE) – 125 vybudovaných kuchyní, 250 školení, 140 nově založených malých živností, 201 nádrží na vodu. Podepisujeme dohodu se srílanskou vládou o spolupráci při výstavbě 2 výstražných věží okolo města Tangalle před případným dalšími vlnami tsunami, hrozbou záplav, sesuvů půdy apod.

V Thajsku dokončujeme tříletý projekt obnovy postižených oblastí v provinciích Ranong, Phang Nga a Phuket zaměřený na pomoc lidem postiženým tsunami(více viz historie 2004 – 2007).

Na Vanuatu zvyšujeme kvalifikaci 60 učitelů zejména malých venkovských škol, dále nakupujeme dřevo na výrobu školních lavic, polic a počítače do 6 škol.

V Keni distribuujeme potravinovou pomoc v uprchlickém táboře Ekerenyo pro 2 000 lidí po povolebních nepokojích. V nemocnici ADRA Itibo rekonstruujeme oddělení stomatologie.

V Moldavsku pomáháme s integračním programem v Centru pro děti ulice ve Vadul lui Voda. Jde o vzdělávací, volnočasové aktivity, pomoc školeného psychologa, vzdělávacího asistenta a sociálního pracovníka.

V Gruzii a následně v Abcházii začíná v srpnu 2008 válka a z oblasti uprchne cca 200 000 lidí. ADRA zajišťuje nepotravinovou pomoc pro vnitřní uprchlíky v dočasných táborech (matrace, deky, povlečení, plynové vařiče, nádobí, ohřívače vzduchu). Rekonstruujeme také nemocnici s porodnicí ve městě Senaki, včetně obnovy zásobování pitnou vodou.

Rumunsko potřebuje pomoc po záplavách: v postižených oblastech zajišťujeme jídlo, hygienické potřeby, ubytování a soupravy k odstraňování nánosů bahna.

V Srbsku ukončujeme projekt v Centru pro oběti domácího násilí a navazujeme zakládáním komunikačních fór v oblasti prevence a potírání domácího násilí. Vzniká webový portál.

Na Ukrajině jako dobrovolnickou aktivitu ADRA organizuje letní program pro cca 100 dětí v městském sirotčinci v Mukačevu.

POMOC V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

K dobrovolnickým centrům ADRA v Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Prostějově, Praze, Valašském Meziříčí v roce 2008 přibývají nová DC ADRA Ostrava a DC ADRA Zlín.

ADRA pomáhá dalším rokem lidem v Pyramidě pomoci Hradec Králové. Jde o komplexní poradnu pro oběti domácího násilí a trestné činnosti.

Nepřetržitě fungují Azylové domy Straník a Nový Jičín. Azylový dům Straník je určen uživatelkám, většinou matkám s dětmi nebo prarodičům s vnoučaty, kteří se přechodně ocitnou v obtížných sociálních podmínkách a potřebují zajistit nouzové ubytování.

Od roku 1999 ADRA zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra síť dobrovolníků, kteří na odborné úrovni poskytují psychosociální služby lidem zasaženým mimořádnou událostí. Během roku 2008 probíhají tři fáze výcviku dobrovolnických týmů v Třinci, Liberci a ve Zlíně. Kromě výcviku týmů organizujeme i tématickou konferenci Víme o sobě s mezinárodní účastí v Praze a dvě regionální setkání ve Zlínském a Ústeckém kraji.

ADRA se s dalšími nevládními organizacemi zapojuje do kampaně Česko proti chudobě, podílí se na organizaci seminářů, přednášek, akčních dnů, výstav, koncertů, školení pro novináře a státní správu a budování databáze dobrovolníků.

V projektu FoRS k českému předsednictví EU figuruje ADRA jako jeden z partnerů za téma udržitelných technologií. Realizujeme mezinárodní workshop na téma udržitelné technologie a lokální energetiky. Výstupem je Studie o stavu této problematiky v ČR. ADRA se rovněž podílí na mezinárodní konferenci k CSO Effectiveness uzavírající české předsednictví.

Ukončujeme vzdělávací program Projekt není problém pro projektové pracovníky pražských neziskových organizací. Dvouletým během seminářů, workshopů a kulatých stolů prošlo celkem 113 osob a jsou vydány dva sborníky textů, a to – Projekt není problém – vzdělávací program (semináře) a Projekt není problém – vzdělávací program (workshopy).

Projekt rozvojového vzdělávání PRVák pokračuje. Organizujeme tématické semináře pro MŠ, ZŠ, SŠ, organizujeme výtvarnou soutěž a letní příměstské tábory. V roce 2008 nad programem rozvojového vzdělávání PRVák přebírá záštitu IC OSN.

ADRA otevírá nový a rychlý způsob darování na pomoc lidem v rozvojových zemích. Dárci nepřispívají na celý projekt, ale na jeho konkrétní část, kterou si sami zvolí na stránkách www.edonation.cz.

Pokračuje ADRA ÚL – celostátní fundraisingový projekt získávání finančních prostředků, jehož cílem je rozšiřování sítě drobných dárců a vytváření pohotovostního fondu. Na něj navazuje projekt Mince denně, jehož podstata spočívá v získávání širokého okruhu přispěvatelů, kteří se rozhodnou denně odkládat jednu minci.

NADACE ADRA V ROCE 2008

Součástí nadačního jmění je dům ve Frýdku-Místku (hodnota v r. 2008: 3,6 mil. Kč), finanční prostředky z NIF I a II (Nadační investiční fond) činily celkem 38 mil. Kč.

V domě se nachází humanitární sklad, půjčovna polohovacích postelí, sociální šatník a Dobrovolnické centrum. Část domu je pronajata.

Významným zdrojem financování jsou příjmy od dárců získané formou DMS:
DMS ASIE cca 200 tis. Kč, DMS ZAPLAVY 270 tis. Kč, DMS GRUZIE 150 tis. Kč a další.

Nejvýznamnější sbírky:

 • Pomáhat může každý 5 mil. Kč
 • Sbírka pro Barmu: 2,3 mil. Kč
 • Velikonoční sbírka: 2,1 mil. Kč

Konference, semináře:

 • Celostátní konference „Víme o sobě“ s mezinárodní účastí v Praze
 • Regionální konference ve Zlíně a v Ústí nad Labem pod názvem „Lidé a organizace při mimořádných událostech“

Cena Michala Velíška

Je udělena v pořadí již 3. cena Michala Velíška. Součástí programu je seminář s tématem „Jak se rodí hrdina“.

POMOC V ZAHRANIČÍ V ROCE 2009

V Bosně a Hercegovině se opakuje Projekt Adopce v balíčku (jde o přímé materiální dary konkrétním dětem, které jsou zasaženy v důsledku války a kvůli složité politické, ekonomické a sociální situace v zemi)

V Moldavsku pokračujeme již 8. rokem v Integračním programu v Centru pro děti ulice ve Vadul Lui Voda, viz předchozí roky. Novinkou je zapojování dospělých, kteří se potýkají se složitou osobní sociální situací.

V Srbsku navazujeme na předchozí projekty v oblasti domácího násilí (2006-2008) podporou mezisektorové spolupráce a dobré praxe v ochraně proti domácímu násilí. Cílem je podpora zavedení vytvořeného protokolu do praxe v Kragujevaci a vytvoření podobných dokumentů v dalších srbských městech.

V regionu Šumadija se podílíme na dlouhodobých službách v Domu bezpečí pro oběti domácího násilí. Cílovou skupinou jsou především ženy a děti, svědci tohoto násilí. Dům bezpečí poskytuje svým klientům ubytování, stravu a prádelnu. Dále mohou klienti zdarma využívat všechny právní služby týkající se problematiky domácího násilí, rozvodu či majetkového vyrovnání po rozvodu.

Rozvíjíme Informační a komunikační platformu s cílem zlepšení informovanosti mezi nevládními organizacemi, státními a vzdělávacími institucemi, studenty příslušných studijních oborů, sdělovacími prostředky a širokou veřejností – a umožnit tak vznik navzájem propojené interdisciplinární sítě zařízení, úřadů a jednotlivců, kteří se touto problematikou zabývají. Těchto cílů je dosaženo pomocí tří nástrojů: navržením webového informačního portálu a jeho uvedením do provozu, vydáváním a distribucí specializovaného periodika pro potírání domácího násilí a vypracováním strategie komunikace mezi lidmi činnými v oboru domácího násilí a jejího soběstačného finančního zajištění i po skončení projektu.

Na Ukrajině organizujeme opět Letní tábor pro děti z dětského domova v Mukačevě. V roce 2009 je tento dobrovolnický projekt rozšířen o výuku anglického jazyka a opravy dětského domova, které ADRA spolufinancuje.

V Barmě stavíme obydlí v oblasti Pyinsalu pro lidi zasažené cyklónem Nargis. Provádíme rovněž bezpečnostní proškolení místních obyvatel.

V Číně poskytujeme pomoc obětem zemětřeseníobnovujeme prenatální a postnatální péči v provincii Sichuan. ADRA zpočátku poskytuje zasaženým lidem především potravinovou pomoc, pitnou vodu a stany, později se zaměřuje na obnovu v oblasti porodnictví a gynekologie (400 těhotných žen a později jejich novorozenců získává přístup k lepší lékařské péči). Školíme dobrovolníky, kteří pomáhají s osvětou v 35 vybraných cílových vesnicích.

V Gruzii probíhá rekonstrukce zásobování vodou pro nemocnici s porodnicí ve městě Senaki. Součástí je i vyškolení personálu obsluhy úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod (30 m3 se využije na závlahu zelených ploch). Další program se zde zaměřuje na zvýšení povědomí o prevenci rakoviny prsu a děložního čípku, a to díky vzdělávání přes vrstevníky (tzv. peer education), osvětovým setkáváním, distribucí informačních materiálů mezi vnitřně přesídlenými ženami. Ženy mohly podstoupit odborné vyšetření pomocí mobilní laboratoře s možností ultrazvukové diagnostiky a cytologického vyšetření.

V Indonésii podporujeme mikropodnikání 300 žen v oblasti Pangandaran v jižní části ostrova Jáva, který byl zasažen vlnou tsunami opakovaně v letech 2004 a 2006. Cílem je vytvoření družstva, které bude mikropodnikání po skončení projektu podporovat a nadále ženám poskytovat drobné úvěry, potřebné poradenství a zázemí.

Pomoc po zemětřesení na Sumatře: v rámci síťového projektu se ADRA ČR bezprostředně po zemětřesení podílí na distribuci základního lékařského materiálu, přístřešků a nepotravinových balíčků v táborech pro lidi bez domova. Na místě funguje měsíc po zemětřesení mobilní lékařský tým, který navštěvuje tábory i přilehlé okolí.

Na Filipínách se zapojujeme do pomoci po tropické bouři Ketsana a následných povodních. Více než 5600 lidí obdrželo balíček s jídlem na 1 týden.

V Mongolsku se dalším rokem zaměřujeme na zlepšení rostlinné produkce v provincii Dornogobi. Tříletý projekt (2007-2010) cílí na větší schopnost venkovských rodin se kvalitně uživit, na úpravu stávajících a vyhledání nových vodních zdrojů k zavlažování a na využití alternativní energie k rostlinné výrobě v poušti Gobi.

V Bangladéši v programu Bangbaby pokračujeme se vzdělávací, potravinovou, rekonstrukční a zdravotnickou pomocí. V první části je do programu zapojeno více než 1 700 dětí. V roce 2009 proběhlo opět školení učitelů, jehož se zúčastnilo 130 učitelů z téměř 90 škol. Druhou částí programu BangBaby je podporování škol ve slumech, podpora 500 dětí v 7 školách, a to v mateřské škole a v 1.-3. třídě.

V Indii usilujeme o zajištění důstojného života pro obyvatele dočasných příbytků na Andamanských ostrovech po tsunami v roce 2007. Jedná se o vytvoření přístupu k vodním zdrojům a rovného přístupu k základní lékařské péči. Budujeme 15 nových školních tříd a následně dalších 5 díky eDonation pro 2 335 dětí ve věku 6 až 16 let. Pomáháme po záplavách způsobených mohutným deštěm ve státech Andra Pradesh a Karnátaka. Celkem 1080 rodinám v zasažených vesnicích jsou poskytnuty 3 pokrývky, 2 nepromokavé plachty a potřeby na vaření.

Na Srí Lance dodáváme vodu a domácí zásobníky na vodu lidem, kteří se ocitli bez přístřeší následkem 25letého válečného konfliktu na severu a východě země. Pokračujeme ve výstavbě výstražných věží pro Srí Lanku a projektu Obživy (viz rok 2008). Stavíme nové domy v provincii Hambantota (poblíž České vesnice) určené chudé pro rodiny, jež doposud žily v hliněných přístřešcích. Současně probíhají školení podporující drobné zemědělské aktivity za účelem zvýšení příjmů těchto rodin.

V Angole podporujeme kapacity a vytváříme studijní program v odborné zemědělské škole v Catabole v rámci 3letého projektu ve spolupráci s Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity. Vybavujeme také technické zázemí školy: počítačová učebna, meteorologická stanice, pedologická a parazitologická laboratoř, dílenské a mechanizační zázemí, zpracovatelské centrum zemědělských produktů, školní farma, demonstrační pole a chov zvířat. Součástí jsou i praktické kurzy pro farmáře: rostlinná produkce, základy zemědělské mechanizace, chov zvířat. Ve Střední zemědělské školy v Kuito spolu s ČZU pomáháme s organizací provozu a výuky, se školní demonstrační drůbežárnou a farmou, realizujeme vzdělávací semináře.

V Keni pokračujeme v rekonstrukci zdravotnického zařízení v Itibo, včetně vybudování dosud chybějící stomatologické ambulance pro 60 000 pacientů z regionu. Čeští studenti medicíny zde přijíždějí na stáže.

V jižním Súdánu se k připojujeme ke 3letému projektu s ADRA Německo na zlepšení zemědělských technik, zlepšení techniky rybolovu a potravinového zabezpečení pro vnitřní uprchlíky-navrátilce i jejich hostovské rodiny. Školíme rybáře v zacházení s rybami před a po výlovu a ve způsobu jejich skladování, rybářům poskytujeme základní rybářské vybavení včetně zaučení používání.

V Zimbabwe po propuknutí epidemie cholery zajišťujeme nekontaminovanou vodu pro obyvatele 3 oblastí: pomoc zahrnuje vyvrtání studní a jejich osazení ručními pumpami, distribuci kanystrů a tablet na purifikaci vody.

V Tichomoří na ostrově Samoa pomáháme po zemětřesení a následné vlně tsunami v rámci síťového projektu ADRA. Poskytujeme každé zasažené domácnosti potraviny na 30 dní + 2 skladovací nádoby, sadu 6 talířů, hrnky, pánve, mačetu, sekeru, rýč a pilník.

POMOC V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2009

Azylové domy Nový Jičín a Straník pokračují v nepřetržitém provozu pro matky s dětmi a prarodiče s vnoučaty v nouzové situaci (57 míst).

V Hradci Králové i nadále funguje Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti – odborné sociální poradenství. Od 1. července 2009 je otevřeno Dětské krizové centrum: pomáhá dětem a mládeži mezi 7-18 lety v krizových životních situacích. Úzce spolupracuje s odborem sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové.

Dobrovolnické centrum ADRA Česká Lípa v březnu 2009 otevírá Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni (poskytuje bezplatného právní poradenství, spolupracuje na terénním sociálním průzkumu na problematických sídlištích města).

DC ADRA České Budějovice se zapojuje do pomoci spoluobčanům formou dobrovolnictví v různých zařízeních, individuálně i skupinově.

DC ADRA Frýdek – Místek organizuje dobrovolníky ve Frýdku-Místku, Třinci, Havířově, Českém Těšíně, Příboru, Kopřivnici, Jablunkově, Komorní Lhotce a Nové Horce (237 dobrovolníků ve 24 programech). Také vede Studentský dobrovolnický klub. Služeb sociálního šatníku využilo 2 605 osob. V rámci Projektu domácí hospicové péče zapůjčuje toto DC polohovací postele.

Nové dobrovolnické centrum ADRA je otevřeno 22.1. 2009 v Ostravě. Během roku je vysláno 327 dobrovolnic a dobrovolníků do 10 sociálních a zdravotních zařízení pro děti, seniory a zdravotně handicapované v Ostravě a blízkém okolí. Pro dobrovolníky jsou zajištěna potřebná školení, supervize a pojištění. Dobrovolníci věnovali službě druhým celkem 7 418 hodin.

Dobrovolnické centrum ADRA Praha navazuje 1. června 2009 na přerušenou činnost DC Protěž. Program dobrovolnictví se zaměřuje převážně na seniory a osoby zdravotně postižené, ženy v tíživé situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

DC ADRA Prostějov roce 2009 zapojuje 126 dobrovolníků, kteří dobrovolnou činností strávili 4 958 hodin. Mezi 13 přijímajících organizací patří domovy pro seniory, stacionáře pro zdravotně postižené občany, hospic a další zařízení.

DC ADRA Valašské Meziříčí organizuje cca 70 dobrovolníků, kteří se věnují seniorům, lidem tělesně i mentálně postiženým, potřebným dětem, romské komunitě a lidem žijícím na okraji společnosti. Specialitou zdejšího dobrovolnického centra ADRA jsou třítýdenní letní „ADRAbrigády“. Jedná se o praktickou pomoc v domovech důchodců, kojeneckém ústavu a dalších zařízeních podobného typu. Jedná se o údržbu budov, obnovu nátěrů, malířské práce a úklid prostranství v areálech příslušných objektů, ale také na organizování volnočasových aktivit obyvatel zařízení. Účastní mladí lidé z celé ČR.

DC ADRA Zlín navyšuje počet tzv. přijímajících organizací ze 4 na 11, do činnosti je zapojeno více než 100 dobrovolníků. Vzniká KIP týmy (viz níže). Prohlubuje se spolupráce s Hasičským záchranným sborem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Program rozvojového vzdělávání PRVák pro děti MŠ, ZŠ, SŠ, studenty pedagogiky a učitele pokračuje (viz předchozí roky).

Humanitární a psychosociální pomoc

V roce 2009 proběhly bleskové povodně na Novojičínsku, Jesenicku a Děčínsku. ADRA koordinuje činnost 693 dobrovolníků. Jejich prostřednictvím poskytuje lidem manuální, materiální a psychosociální pomoc. Od roku 2007 ADRA vytváří týmy, které nesou od roku 2009 označení KIP tým (Komunitní intervenční psychosociální tým). Během roku 2009 proběhly tři fáze výcviku KIP týmů.

Podpora využití udržitelných technologií v zahraniční rozvojové spolupráci

ADRA se zajímá o udržitelné technologie a postupy a plánuje je v širší míře učinit součástí projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Chce také přispět v českém prostoru k diskusi, jak aplikovat poznatky a možnosti v konceptu zahraniční rozvojové spolupráce v dalších letech. Propojuje státní, nevládních a privátních aktéry na tomto poli. Děje se tak prostřednictvím vytvoření webového portálu udržitelných technologií a databáze expertů a expertíz, zorganizováním mezinárodního semináře k udržitelným technologiím, zveřejněním jeho výstupů, poskytováním konzultací expertů ke konkrétním projektům, vytištěním a distribucí publikace.

Česko proti chudobě – Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí ve druhé etapě poločasu

Prostřednictvím množství propagačních prostředků, budováním funkční sítě partnerských organizací a spoluprací se zástupci státní správy, samosprávy, významnými organizacemi a osobnostmi se projekt snaží posílit vědomí české veřejnosti o rozvojové tematice. V rámci projektu ADRA, jako jeden z hlavních partnerů, spravuje celonárodní databázi dobrovolníků, angažuje se v medializační skupince a pomáhá spoluorganizovat každoroční podzimní akce.

Budování kapacit nestátních neziskových organizací v České republice, Maďarsku a Polsku pro podporu Rozvojových cílů tisíciletí
Projekt se zaměřuje na zvyšování povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí v cílových zemích, a to v oblasti médií, školství a zdravotnictví. Úkolem organizace ADRA jako partnera občanského sdružení Educon, spolurealizátora projektu, je vytvoření informační databáze – „infodesky“ pro vyhledávání a vzdělávání neziskových organ¬izací působících v Praze ve zdravotnické oblasti a nabízení informací o Rozvojových cílech tisíciletí, propagačních materiálů a školení.

Efektivnost rozvojových projektů občanských organizací

Jedná se o projekt platformy rozvojových organizací FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci k předsednictví ČR Evropské unii, v němž ADRA figuruje jako jeden z partnerů. V rámci projektu se ADRA zaměřuje na téma udržitelných technologií, k němuž zorganizuje mezinárodní workshop, jehož výstupem je zpráva o stavu této problematiky v České republice, včetně případových studií.

eDonation – Víte, na co přispíváte! je projekt internetového dárcovství na podporu rozvojových projektů. Od roku 2009 eDonation podporuje projekty v Indii, Keni, Mongolsku a Barmě.

ADRA ÚL pokračuje celostátní projekt rozšiřování sítě drobných dárců a vytváření pohotovostního fondu (viz předchozí roky, v současnosti se stal součástí Mince denně).

365+ aneb Mince denněprogram dlouhodobého dárcovství má v roce 2009 téměř 200 aktivních členů.

NADACE ADRA V ROCE 2009

Změna ve vedení Nadace ADRA: od března 2009 funkci předsedy správní rady Nadace ADRA zastává Radomír Špinka.

Finanční prostředky z NIF (Nadační investiční fond):

Součástí nadačního jmění je dům ve Frýdku-Místku, finanční prostředky z NIF I a II (Nadační investiční fond) činily celkem 38 mil. Kč (NIF I 10 mil. Kč, NIF II 28 mil. Kč). V domě ve Frýdku-Místku se nachází humanitární sklad, půjčovna polohovacích postelí, sociální šatník a Dobrovolnické centrum ADRA. Část domu je pronajata.

Významným zdrojem financování jsou příjmy od dárců získané formou DMS: DMS ADRA 2009 – 3 mil. Kč (Podpora projektů ADRA, pomoc po povodních)

Nejvýznamnější sbírky

 • Pomáhat může každý: 17 mil. Kč
 • Sbírka pro zasažené povodněmi v ČR: 14,4 mil. Kč
 • Velikonoční sbírka: 2,4 mil. Kč

Dar RWE Transgas 2,7 mil. Kč

Cena Michala Velíška

Je udělena v pořadí již 4. cena Michala Velíška. Součástí programu je seminář s tématem „Namísto práva zlo“.

Pomoc Nadace ADRA

 • Pomoc lidem (za Nadaci ADRA) po povodni, materiál, sanační revize studní ve výši 6,5 mil. Kč
 • Podpora projektů o. s. ADRA
 • Povodně ČR 2009 – 2,3 mil. Kč
 • Zemětřesení v Indonésii – 303 tis. Kč
 • Krizové intervence v ČR – 180 tis. Kč
 • Zambie (Opravy po živelné pohromě v Masuku) – 100 tis. Kč
 • Věcné dary – téměř 1 mil. Kč
Zavřít