Kambodža

Iniciativa pro snižování dopadu přírodních katastrof II.

Kdy

2024

Co

Posílíme schopnost místních komunit předcházet přírodním katastrofám a vypořádávat se s jejich následky.

Kde

Kambodža, okresy Bakan a Kandieng

Proč pomáháme právě v Kambodži

V Kambodži navazujeme na naši dlouhodobou práci a budeme pokračovat v aktivitách, které rozvíjejí princip „snižování rizika katastrof“ (disaster risk reduction – DRR). Jedná se o oficiální strategii místní vlády, která má pomoci vypořádat se s dopady klimatických změn. Tento princip by měl být zohledňován na všech úrovních rozhodování a plánování infrastruktury. Kambodža čelí klíčovým výzvám, včetně degradace půdy, přírodních katastrof jako jsou povodně a sucho, znečištění vody a ztráta biodiverzity. Klimatická změna zvyšuje frekvenci a intenzitu extrémních meteorologických jevů a způsobuje stoupání hladiny moří, což ohrožuje místní zemědělskou produkci. Při stavbě infrastruktury se musí tato rizika brát v potaz a zohledňovat potřeby místních lidí – např. budovat cesty dostatečně vysoké, aby umožnily přesun obyvatel v případě povodní. Tento projekt se zaměřuje na posilování lokálních komunit a uvádění principu snižování rizika katastrof do praxe.

Komu a jak pomůžeme

V Kambodže je pro většinu obyvatelstva hlavním zdrojem obživy zemědělství. Navazujeme na projekt z loňského roku a zaměříme se především na zemědělskou komunitu na 52 vesnic v okresech Bakan a Kandieng. Tyto komunity mají celkem 43 000 obyvatel s více než 10 800 domácnostmi. Vybrány byly mimo jiné proto, že jsou kvůli blízkosti jezera a řeky často ohroženy povodňovými událostmi. Během projektu podpoříme přístup obyvatel k místním vůdcům a možnost vyjadřovat se k plánům, což jim umožní aktivně se zapojit do rozhodování týkajícího se jejich komunity. Zajistíme tak lepší přístup k důležitým službám a pomoci během pohrom. Současně se zaměříme na zvýšení příjmů komunit díky lepšímu využití možností obživy a snížení negativních dopadů přírodních katastrof. Celkově přispějeme k větší bezpečnosti a stabilitě životů obyvatel postižených oblastí.

Co chystáme

  • posílíme kapacity místních lídrů v oblasti redukce rizik pohrom a plánování investic komunity – to zahrnuje školení úředníků a vůdců vesnic (86 proškolených osob) i provádění rizikového hodnocení vybraných obcí
  • uspořádáme komunitní setkání ve 21 lokalitách k tématu snižování rizik, v rámci kterých budeme hledat možnosti co nejefektivnějšího získávání zpětné vazby od místních lidí, aby byly jejich potřeby skutečně vyslyšeny, každého setkání se zúčastní nejméně 50 osob
  • ve 21 obcích, kde proběhnou setkání, pomůžeme vytvořit či revidovat akční plány pro snižování rizika katastrof
  • vybudujeme odolnou infrastrukturu v oblasti dopravy a vodního řízení – na základě hodnocení komunit a akčních plánů očekáváme, že budeme nadále podporovat vzdálené komunity při výstavbě silnic, které zajistí obyvatelstvu přístup k základním službám i v případě povodní, počítá se i se stavbou doplňujících prvků jako jsou drobné přehrady, malé přehradní hráze a kanály
  • budeme pokračovat v budování tzv. “bezpečnostních kopců” – toto opatření je ze strany komunit žádané, jedná se o vybudování vyvýšených lokalit, kam se mohou místní lidé uchýlit v případě povodní a uschovat zde svůj majetek (např. stroje, pluhy/traktory, motorky/vozidla, ale i dobytek)

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 381. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Jak to vypadá na místě

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít