Naše aktivity

Pomáháme dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám vést spokojený a naplněný život.

Informační podpora pro rodiče

Realizujeme konzultační a metodickou pomoc pro rodiče dětí s autismem v oblasti krizové intervence, poskytujeme odborné informace týkající se výchovy a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (legislativa týkající se vzdělávání dětí, žáků a studentů s PAS, strukturované učení, řešení problémového chování, doporučíme odbornou literaturu, předáme kontakty na odborné klinické pracovníky zabývající se PAS v rámci Moravskoslezského kraje – psychiatr, psycholog, neurolog, klinický logoped, aj.)

Podpora v domácím prostředí

Podpora dětí s autismem v domácím prostředí je zaměřena na přímou a fyzickou účast dobrovolníka v rodině, ve které se dítě nachází. Dříve než bude dobrovolník přidělen do konkrétní rodiny musí projít odborným vstupním vzděláváním, které je cíleno na pochopení deficitů plynoucích z tohoto postižení a také objasnění, jak k těmto dětem přistupovat. Dobrovolníci jsou povinni účastnit se čtyřikrát ročně supervizí, jejichž cílem je pečlivě sledovat a monitorovat průběh jejich docházení do rodin, řešit případné problémy či diskutovat o tom, jak jim předcházet.

Volnočasové aktivity

Život pečujících rodin je velmi výrazně ochromen ve všech oblastech běžného fungování. Proto jim realizace volnočasových aktivit může pomoci zmírnit případnou sociální izolaci, ve které se nacházejí. V rámci realizovaných aktivit se děti s PAS učí pod vedením lektorů a dobrovolníků sociálním dovednostem, učí se budovat přátelské vztahy, osvojují si pravidla sociálního, empatického, sportovního chování, týmové hry. Tímto se v širším kontextu rozvíjí samostatnost a sebevědomí těchto dětí.

Muzikoterapie a canisterapie

Muzikoterapie rozvíjí u dětí vnímání rytmu, tempa, melodie, harmonie, také hudebního výrazu. Celkově vede k jejich tvořivé nápodobě. Rytmus, tempo a melodie jsou důležité pro celkový rozvoj motorických schopností postiženého jedince v jeho řečové výchově. Pomáhá upevňovat verbální i neverbální komunikaci, umožňuje společně pracovat pro společný cíl.

Canisterapie využívá pozitivní působení psa na člověka. Pes už jen svou přítomností dokáže vylepšit náladu lidí, probudit u nich zájem o dění kolem nich. Je to druh terapie, který se používá při práci s lidmi s autismem k rozvoji zejména sociálních dovedností. Canisterapie působí v celé řadě oblastí, které pečují o lidské zdraví (psychické, fyzické i sociální).

Individuální rozvoj dovedností

Jedná se o komplexní rozvoj dítěte s důrazem na podporu nejvíc deficitních oblastí a jeho celkového vývoje (sociální dovednosti, funkční komunikace, hra a schopnost trávit volný čas, pohybové schopnosti, hrubá motorika, jemná motorika a grafomotorika, smyslové vnímání, sluchová a zraková diferenciace, imitace motorická, zraková i verbální, abstraktně vizuální myšlení, početní představivost, rozumové schopnosti).

V rámci upevňování pracovního chování a dovedností potřebných k učení využíváme základního systému práce dle principů strukturovaného učení (struktura, vizualizace, motivace), dokončování úkolů. U dětí s nerozvinutou nebo málo rozvinutou řečí podporujeme komunikaci založenou na principech metody VOKS.

Svépomocná rodičovská skupina

V rámci svépomocných rodičovských skupin mají rodiče příležitost společně s odborným lektorem (speciálním pedagogem či psychologem) sdílet a případně řešit mnohdy těžkou rodinnou situaci či obtíže při výchově a vzdělávání. Pro rodiče je vytvořen bezpečný prostor, kde se mohou podělit o své zkušenosti a pocity z náročné výchovy dětí s autismem. Tímto předcházíme syndromu vyhoření při psychicky vyčerpávající péči o své dítě. Rodiče se na těchto skupinách ujišťují, že neselhávají v roli pečujícího rodiče a že v tom nejsou sami. Obsahem setkávání bývá nejen psychosociální podpora rodin, ale také setkávání se s odborníky z oblasti sociální, pedagogické i psychologické.