Kambodža

Iniciativa pro snižovaní dopadů přírodních katastrof

Kdy

2023

Co

Posílíme schopnost místních komunit předcházet přírodním katastrofám a vypořádávat se s jejich následky.

Kde

Kambodža

Proč pomáháme právě v Kambodže

V důsledku klimatických změn čelí Kambodža stále častějším a intenzivnějším živelním katastrofám, jako jsou povodně, záplavy, sucha, vichřice či sesuvy půdy. Ty kromě okamžitých škod na infrastruktuře a ohrožení lidských životů i zdraví vedou dlouhodobě ke znečištění vody, degradaci půdy, ztrátě biodiverzity a dalším jevům, které ohrožují zemědělskou produkci – hlavní zdroj obživy pro místní obyvatelstvo. Kambodža se snaží s těmito problémy vypořádat uplatňováním principu „snižování rizika katastrof“ (disaster risk reduction – DRR), který by měl být zohledněn na všech úrovních rozhodování a plánování infrastruktury. Ne vždy se tak ale daří, zejména na lokální úrovni. Konkrétním příkladem mohou být nově vybudované cesty, které však neberou dostatečně v potaz riziko povodní, neobsahují drenáže a nejsou dostatečně vysoké na to, aby byly sjízdné ani při mírných povodních. Náš projekt se zaměřuje na posílení místních komunit, aby se ve větší míře mohly podílet na řešení těchto problémů a dokázaly přenést proces „eliminace rizika katastrof“ do praxe.

Komu a jak pomůžeme

Zaměřujeme se na distrikt Bakan, kde jsme již dříve působili. Máme zde proto dobrou síť kontaktů, abychom projekt tohoto charakteru dokázali realizovat v krátkém čase. Vesnice (komuny) leží v nížinné oblasti, kde jsou lidé – děti, pečovatelé, často starší prarodiče – ohroženi ztrátou jídla, čisté vody, živobytí a přístupu k lékařským a vzdělávacím službám během povodní. Další hrozbou v oblasti je pak sucho, které ohrožuje pěstování rýže – primární zdroj obživy a příjmu v rovinatých oblastech Kambodži. Zaměřujeme se zejména na místní „lídry“ – osoby, které jsou zodpovědné za vedení a ochranu obyvatelstva v těchto oblastech (členy místních zastupitelstev, komunálních výborů a komisí, osoby v čele vesnic atd.). Posílíme jejich schopnosti v oblasti plánování, řízení i obnovy v případě přírodních katastrof. Z dlouhodobého pohledu tak pomůžeme obyvatelům 75 vesnici (68 000 lidí celkem, z toho 35 000 žen). Největší užitek budou mít ženy a děti, protože vylepšená infrastruktura a propracovanější plány pomohou rodinám jak v případě katastrofy samotné, tak pro udržení dlouhodobé obživy.

CO CHYSTÁME

  • uspořádáme setkání místních lídrů a relevantních úřadů k problematice eliminace rizik katastrof (DRR) a vytvoříme plán školení pro posilování kapacit v této oblasti (vytipování vhodných osob, tréninkové materiály)
  • proškolíme klíčové aktéry – místní lídry (celkem 110 osob) v problematice eliminace rizik katastrof a tvorby investičního plánu obce (CIP)
  • za účasti místního obyvatelstva a lídrů pomůžeme vytvořit tzv. „akční plány“ pro zavedení eliminace rizik katastrof do praxe
  • finančně podpoříme realizaci investičních plánů, které budou mít největší potenciál z hlediska eliminace rizik katastrof
  • vybudujeme infrastrukturu odolnou vůči povodním – zaměříme se na stavbu cest a rekonstrukci cest (instalace vodních propustků, drenáží atd.)
  • vybudujeme tzv. „bezpečnostní kopce“ – vyvýšená prostranství v rámci vesnice, kam se budou moct lidé v případě povodní uchýlit a kam přesunou i svůj přenositelný majetek (např. motorky, traktory, ale i hospodářská zvířata atd.)

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt byl již ukončen. Další projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz nebo darem na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 100. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít