Moldavsko

Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách

Kdy

2015-2016

Co

Rozšíříme inkluzivní vzdělávání v Moldavsku.

Kde

Moldavsko

Proč jsme pomáhali právě zde

Po rozpadu Sovětského svazu prošlo Moldavsko hlubokou hospodářskou krizí, která se podepsala na celé společnosti. I přes řadu pozitivních změn a reforem, které vedly k demokratizaci země a návratu hospodářského růstu v posledních deseti letech, zůstává Moldavsko nadále nejchudší zemí Evropy. Velká část dospělé populace odešla za prací do zahraničí a země nemá dostatečné prostředky na zlepšení své sociální a fyzické infrastruktury či na odstranění ekologických zátěží z minulých dob. To vše se podepisuje na špatné dostupnosti pitné vody, nedostatečné sanitaci a nízké kvalitě vzdělání, které prohlubují chudobu obyvatelstva.

Komu a jak jsme pomohli

Podpora inkluzivního vzdělávání

V červnu 2015 zahájila ADRA ČR projekt zaměřený na podporu šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení přístupu k pitné vodě a sanitárním zařízením v mateřských školách na jihu Moldavska.

V okresech Leova a Causeni ADRA již od roku 2011 usiluje o zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné školní výuky. Až donedávna byly tyto děti posílány do speciálních ústavů, které přispívaly k jejich sociálnímu vyloučení. Situace se však začala měnit v roce 2011, kdy se ADRA ČR zasloužila o otevření první inkluzivní školky v Moldavsku. Následovaly další dvě školky na jihu země a vypracování národního manuálu pro zavádění inkluzivního vzdělávání v institucích předškolního vzdělávání.

V roce 2015 a 2016 se budou v rámci nového projektu konat školící a osvětové aktivity pro pracovníky a rodiče v 8 školkách zaměřené na snižování předsudků vůči dětem se zvláštními potřebami a zohledňování jejich potřeb ve výuce. Díky tomu se děti s handicapem budou moci snadněji zapojit do běžného předškolního vzdělávání a následně i nástoupit do běžných základních škol. Tím se celkově podpoří jejich sociální začlenění.

Nezávadná voda pro mateřské školy

Dále pak projekt umožní zlepšení přístupu k pitné vodě a sanitačním zařízením. Zejména na venkově je většina domácností a institucí závislá na čerpání vody ze studní. Spodní voda je však často kontaminovaná. Půda obsahuje dusičnany a pesticidy, které pocházejí ještě z dob nadměrného užívání hnojiv před rozpadem Sovětského svazu. Vodu ve studních zamořují také nevhodná sanitační zařízení, jako jsou otevřené jámy, latríny a netěsnící žumpy, neboť na venkově chybí kanalizace. Situaci dále komplikují nedostatečné hygienické návyky. Výsledkem je vysoká nemocnost obyvatel, která zvyšuje u dětí absenci ve vyučování a u dospělých snižuje práceschopnost.

Projekt přispívá k řešení této situace vybavením deseti školek vodními filtry a systémem na zpracování a čištění odpadních vod. Filtrační systém bude vodu čistit od materiálních částí, kovů a chemických látek a dezinfikovat ji pomocí ultrafialového světla. Odpadní systém pak splašky zpracuje a vyčistí pomocí mechanických a biologických metod tak, aby vodu bylo možné přímo vypouštět do země přes zavodňovací kanály. Vzniklý kal pak může být používán jako hnojivo. Na instalaci filtračního a odpadového systému navážou osvětové aktivity pro zaměstnance, děti, rodiče a širokou veřejnost na téma voda, sanitace a ochrana životního prostředí.

Projekt podpořili

Projekt „Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska“ byl podpořen z programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít