Školení učitelů tvořilo 5 vzdělávacích kurzů, kterých se zúčastnilo 95 učitelů z různých částí Bangladéše. Výuka probíhala na internátní škole BASC, 6 dní v týdnu, a jednotlivé kurzy trvaly od 8 do 18 dnů. Učitelé měli možnost rozšířit své vědomosti v následujících oblastech:

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Kurz byl zaměřen na přístupy a učební metody pro děti se zdravotním postižením jako je např. mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení. Zvláštní pozornost byla věnována vyhledávání a práci s nadprůměrně talentovanými dětmi. 

Úvod do práce s médii poskytl učitelům základní seznámení se s médii a technické dovednosti pro vyhledávání zdrojů ke studiu. Učitelé se také dozvěděli, jak mohou využívat zvukové záznamy, videozáznamy a elektronické zdroje ve výuce. 

Ze školení učitelůPrvouka a zdraví. Tento modul, určený pro učitele základních škol, se zaměřil na různé dovednosti a experimentální výuku prvouky, nauku o zdraví a lidském těle, základní zdravotní návyky, prevence nežádoucích jevů a užívání drog, i např. praxi v poskytování první pomoci. 

Úvod do vzdělávání seznámil učitele s tím, jak rozvíjet studenty po všech stránkách – fyzicky, intelektuálně, emočně i duševně. 

Rozvoj učebních dovedností představil základní principy výchovy a přístupy učitelů k dětem. Součástí kurzu byla rovněž každodenní příprava na vyučování. Tento speciální kurz poskytl učitelům užitečné know-how v plánování výuky a nových učebních strategií. Ukázal vodítka pro začlenění kreativity do výuky, zpracování informací a využívání pozorování při přípravě jednotlivých hodin.

Školení učitelů se od roku 2008 stalo zcela neodmyslitelnou součástí zvyšování kvalifikace mužů a žen, kteří s dětmi každodenně pracují. Za 6 let jejich existence se kurzů zúčastnilo celkem 848 učitelů.