Jsou to právě čtyři roky od doby, kdy Haiti zasáhlo silné zemětřesení, jehož obětí se stalo podle různých odhadů až 200 tisíc lidí.  ADRA tehdy zareagovala vyhlášením veřejné sbírky, na níž se nakonec nashromáždilo přes 13,5 milionů korun a zahájila několik humanitárních projektů a programů obnovy.

Bezprostředně po katastrofě vstoupila ADRA ČR do partnerství s ADRA Canada a zároveň požádala o granty Ministerstva zahraničí a Magistrátu hl. m. Prahy vypsané na tuto událost. V první fázi se podílela na okamžité humanitární pomoci, distribuovala jídlo, hygienické balíčky, materiál na přístřešky a čistila vodní zdroje. Když se situace stabilizovala, zahájila ADRA několik rozvojových programů s cílem podpořit zemědělce v jedné z nejpostiženějších oblastí  Petit Goave. Dodala jim osivo, naučila je novým a efektivnějším způsobům pěstovat tradiční plodiny a taky jim poskytla základní ekonomické vzdělání. I navzdory řádění hurikánu Sandy v roce 2012, se dá říct, že dnes si vede oblast Petit Goave výrazně lépe než v roce 2010 a má dobré vyhlídky do budoucna. Úroveň zemědělství, kterému se v Petit Goave věnuje většina obyvatel, má díky novým vědomostem a dovednostem místních farmářů šanci na změnu.  „Máme za sebou kus práce. Nyní budeme celý rok sledovat, jak se farmářům daří. Když budou úspěšní, mohou vydělané peníze dál využít jednak pro existenční zabezpečení vlastních rodin a taky na pro rozvoj komunity, například na vybudování sanitárních systémů, veřejných WC, jednoduchých zdrojů vody, protierozní programy, dopravní infrastrukturu a desítky jiných, v komunitách velmi potřebných aktivit,“ říká Martina Mandová, která na Haiti tři roky projekty vedla. 

Leden 2010: pomoc a hlavně rychle

Humanitární organizace z celého světa mířily na Haiti poskytnout okamžitou pomoc. Díky tomu, že je ADRA mezinárodní organizace a má na Haiti svou pobočku, bylo plánování pomoci velmi rychlé. V oblasti Petit Goave bylo poškozeno nebo zničeno více než 60 procent budov, některé horské lokality byly zcela odříznuty a čekaly na pomoc několik měsíců.  ADRA distribuovala humanitární pomoc jako například stany, základní hygienické potřeby a jídlo a stavěla dočasná obydlí (sheltery).  Ve vesnici Pika založili lidé, kteří přišli o domovy, provizorní stanový tábor, který obývalo zhruba 200 rodin. ADRA těmto rodinám nejprve rozdala plachty, aby byly jejich improvizované příbytky z palmového listí chráněny před deštěm. Dále zde distribuovala hygienické balíčky a tablety na úpravu vody. Ve snaze zabránit šíření nemocí ADRA zajistila lidem lékařské prohlídky a zástupce 240 rodin proškolila v oblasti hygieny a bezpečného zacházení s pitnou vodou. V táboře bylo postaveno 27 latrín.Pomoc se však neomezovala jen na tábor, zdravotní prohlídky absolvovali i obyvatelé okolních vesnic v nejbližším okolí. Také tam byly postaveny další latríny. „ADRA usilovala o to, aby se lidé z improvizovaných podmínek vrátili k normálnímu životu, proto začala pro místní stavět dlouhodobé dřevěné přístřešky s plechovou střechou. Na stavbě se finančně i organizačně podílelo sedm kanceláří ADRA, díky tomu jsme postavili 1800 obydlí pro 1782 rodin, tedy pro téměř 9500 osob. ADRA ČR financovala stavbu 140 obydlí a dodala také 16 mobilních jednotek určených na filtraci znečištěné vody,“ vyjmenovává Martina Mandová.

Pitná voda pro celou vesnici

Ještě v roce 2010 obnovila ADRA ve vesnici Pika vodní zdroj, na kterém bylo závislých 2000 rodin. Partnerská organizace ArcheNova ho vybavila speciálně upravenými filtry, které umožnily získat z užitkové vody pitnou. Pitná voda byla důležitým preventivním opatřením proti nákazám, jako je například cholera, kterou po zemětřesení onemocnělo mnoho lidí. V roce 2011 tu ADRA ještě dostavěla sprchy a vybetonovala nádrž pro praní prádla, u nichž po celý den stojí fronty žen i mužů.

Školení farmářůADRA podpořila stovky farmářů

Půl roku po zemětřesení spustila ADRA ČR a ADRA Canada ve spolupráci s ADRA Haiti zemědělské projekty. Cílem pomoci místním zemědělcům bylo jednak v krátkodobé perspektivě odvrátit hrozbu hladovění jako následek zemětřesení, a také zemědělství celkově pozdvihnout a dlouhodobě zlepšit výnosy z úrody. Zemětřesení totiž zničilo úrodu a přimělo mnohé rodiny odejít z hlavního města na venkov ke svým příbuzným. Hladovějící lidé byli nuceni spotřebovat veškeré osivo, takže jim nic nezbylo na zasetí a hrozba hladomoru prudce rostla.ADRA dovezla a rozdělila celkem třináct dodávek semen během jednoho roku, distribuovala osiva a semena se schopností lokální adaptace. Jednalo se zejména o kukuřici, čirok, maniok, několik druhů fazolí a hrachu, banány, batáty, aj.  Velký zájem byl o semena zeleniny. Ve vytipovaných lokalitách ADRA ve spolupráci s lokálními organizacemi vybudovala a plně vybavila 4 tréninkové farmy včetně nákupu oslů a koňů sloužících k dopravě osiv a semen pro rodiny farmářů žijící v nedostupných horských terénech. Na farmách prošlo tréninkem 100 farmářů, kteří se učili v teorii i praxi zakládat komposty, předpěstovávat sazenice ve školkách, roubovat, skladovat osiva, bojovat proti škůdcům organickými metodami, zabraňovat erozi, pěstovat ekonomicky výhodné plodiny (zeleninu) či se starat o hospodářská zvířata. Tréninky vedl místní expert Ministerstva zemědělství Haiti a také odborníci z partnerské České zemědělské univerzity Praha, kteří přijížděli seznamovat farmáře s aktuálními zemědělskými trendy a metodami, např. v obraně proti erozi či uskladňování osiv. Tito dobrovolníci pak nově získané znalosti prostřednictvím školení přenášeli mezi dalších 700 farmářů (ti pak zase do svých rodin a okolí, takže cca 5000 lidí tyto znalosti díky Adře získalo).  Farmáři v závěru projektu deklarovali, že téměř všichni využívají min. z poloviny metod a znalostí, které se naučili, začali efektivněji hospodařit na půdě (střídavé hospodaření), čímž získali v průběhu roku v průměru o třetinu více obdělávané půdy a své přebytky začali prodávat na trhu, čímž získali významný příjem do rodinného rozpočtu. 

Farmáři obchodníky

Na úspěch předchozího projektu ADRA navázala dalším ročním projektem zaměřeným na podporu drobného podnikání. Během více než půl roku ekonomicky vyškolila vybrané představitele spolupracujících lokálních organizací v založení drobných farem a zároveň opět multiplikační metodou (jeden se učil od druhého) vyškolila farmáře jako jejich budoucí dodavatele v základních ekonomických znalostech jako např. výpočet úrody, její finanční zhodnocení, zhodnocení efektivnosti. Školení představitelé lokálních organizací museli v začátku kurzu připravit návrh vlastního podnikatelského plánu, který byl s postupnými tréninky kompletován, doplňován či přepracováván. Jeho konečná podoba byla představena komisi složené z experta Ministerstva zemědělství, školitelů tréninků, představitelů projektu i lokálních komunit. Projekty, které komise odsouhlasila, mohly místní organizace spustit a zároveň získaly finanční podporu Adry do začátku. Na jedné z farem se např. rozhodli skupovat kozy od malých farmářů a přeprodávat je ve větším na regionálním trhu, na další skupují kukuřici, ořechy aj. a následně z nich vyrábějí typickou haitskou pochoutku cham-cham a arašídové máslo. Jinde kupují krmivo pro drůbež, které přeprodávají a z vytěženého zisku plánují zakoupit zařízení umožňující zpracování semen v místních podmínkách, takže by mohli začít skupovat místní úrodu a míchat krmivo sami. „Snažili jsme se komunitu vést k samostatnosti, aby prosperovala, i když ADRA už v místě nebude,“ vysvětluje Martina Mandová a ujišťuje, že i nadále nasmlouvaní kolegové pod supervizí  ADRA Haiti poskytnou všem družstvům podporu prostřednictvím konzultací a supervizí a zároveň budou kontrolovat, zda podniky fungují podle podnikatelských plánů.
Výstavba zavlažovacího zařízení na jedné z tréninkových faremADRA Canada také poskytla příspěvek na vybudování zdroje vody pro zavlažování polí místních farmářů a farmy. Jednalo se o vyhloubení studně, vybudování retenční nádrže a rozvodů vody do kohoutků v okolí farmy. Vznikla také komise, která vodní zdroj spravuje, kontroluje jeho využití a sbírá drobné příspěvky od farmářů na jeho chod a servis. 

 

Nová škola pro děti Děti farmářů na Haiti

V okolí jedné z tréninkových farem chyběla škola. Téměř 200 dětí se provizorně učilo v budově kostela. ADRA financovala ze speciální sbírky stavbu komunitní mateřské a základní školy se čtyřmi třídami, kabinetem pro učitele a toaletami pro téměř 300 dětí z okolí. Její vybudování se setkalo s velkou podporou a ohlasem celé lokality, která z více než třetiny přispěla vlastní prací na její konstrukci.  

 

 

 Sbírka na opravu cesty

Na podzim roku 2012 bylo Haiti zasaženo hurikánem Sandy, ADRA vypsala veřejnou sbírku, z níž byla hrazena oprava místních silnic, které hurikán značně poničil a tak učinil nedostupnými mnohé komunity žijící podél nich.