Organizace ADRA provozuje v Hradci Králové Poradnu pro oběti domácího násilí a trestné činnosti a Dětské krizové centrum. Odborníci z těchto pracovišť se aktuálně také podílejí na zahraničním projektu, jehož cílem je posílení ochrany práv obětí domácího násilí v Gruzii. V rámci tohoto projektu minulý týden přicestovala do ČR pětičlenná delegace gruzínských kolegyň, složená ze zástupkyně ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí, zástupkyně místní samosprávy a tří pracovnic neziskových organizací, které se věnují pomoci obětem domácího násilí. V rámci své cesty delegace navštívila v Hradci Králové ADRA pobočku, Intervenční centrum, Azylový dům pro matky s dětmi i příslušného oddělení Policie ČR, v Praze se pak delegace setkala s kolegy z organizace ProFem, která se na projektu v Gruzii rovněž podílí. Účelem návštěvy bylo především sdílení dobré praxe a přenos českých zkušeností.

ADRA pobočka v Hradci Králové se nejprve věnovala pouze pomoci přímým obětem domácího násilí, jimž nabízela bezplatné právní poradenství, ale i psychologickou a socio-terapeutickou pomoc. V roce 2009 zde také vzniklo Dětské krizové centrum, z něhož část klientů tvoří děti z rodin zasažených domácím násilím. Nyní je zde realizován i resocializační program formou psychoterapeutické práce pro pachatele domácího násilí. Při své činnosti pobočka úzce spolupracuje se soudy, Probační a mediační službou či s Magistrátem města Hradec Králové, zvláště s odborem sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2011 ADRA Hradec Králové v rámci všech svých služeb pracovala s 313 klienty, jimž poskytla 4 389 konzultací.

Své zkušenosti a znalosti odborníci z pobočky ADRA v Hradci Králové přenášejí také do zahraničí. V letech 2006 až 2008 se mimo jiné účastnili projektu v Srbsku, nyní se jako školitelé podílí na projektu v Gruzii. Dle nedávného průzkumu organizace Anti-Violence Network of Georgia (AVNG) se každá čtvrtá vdaná gruzínská žena potýká s některou z forem domácího násilí. „Dle oficiálních policejních statistik se každý čtvrtý hovor na krizovou linku policie týká domácího násilí,“ uvádí k tomu ředitelka AVNG Nato Shavlakadze. Situaci ještě zhoršuje skutečnost, že téma je zde dosti tabuizované – přes 78 % Gruzínců se domnívá, že domácí násilí je rodinný problém, který by neměl být řešen na veřejnosti. „Když se ženy konečně rozhodnou opustit násilného chotě, nemají často kam jít a doslova se ocitají zcela bez prostředků na ulici. Ani jejich vlastní rodina je často nechce přijmout zpět, protože je vnímají jako někoho, kdo rozbil manželství, a stydí se za ně. Řešili jsme i případ, kdy oběti byla ochotná pomoci matka agresora, tedy vlastně tchyně, ale pouze pod podmínkou, že se snacha neobrátí na policii,“ doplňuje Nato Shavlakadze.

Zásadní roli při ochraně a pomoci obětem násilí hrají gruzínské neziskové organizace; například provozují čtyři z šesti existujících azylových domů v Gruzii. Aktuální projekt v Gruzii je tedy zaměřen na školení pro pracovníky těchto neziskových organizací (právníky, psychology, soc. pracovníky), ať už v péči o oběti násilí, ale i třeba v oblasti lobbingu, který by měl směřovat k prosazování změny zákonů, či ve fundraisingu. Školení jsou realizována i pro policisty, soudce či další úředníky samosprávy, přičemž cílem projektu je i posílení spolupráce samosprávy a neziskových organizací.

Na realizaci projektu se podílí na české straně ProFem o.p.s., na gruzínské straně jsou partnery neziskové organizace Georgian Young Lawyer´s Association a Anti-Violence  Network  of Georgia.

Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Logo Programu transformační spolupráce