Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

průmysl, inovace a infrastrukturaDevátý cíl lze pravděpodobně nejlépe charakterizovat jedním slovem jako propojení.

Čeho se cíl týká?

Cílem je tedy rozvinutí a zkvalitnění všech druhů infrastruktury. Jde jak o dopravu uvnitř a mezi státy, tak zejména o přístup informačním a komunikačním technologiím. V mnoha Afrických zemích snižuje nedostatečná infrastruktura produktivitu firem asi o 40%. Zároveň 2,6 miliardy obyvatel v rozvojovém světě nemá přístup k nepřetržité dodávce elektřiny. OSN proto chce podstatně zlepšit infrastrukturu v rozvojových zemích a do roku 2020 zajistit všem přístup k internetu a novým technologiím.

V rámci průmyslu je cílem modernizace podniků tak, aby udržitelněji a účinněji využívaly zdroje. Důraz je kladen také na rozvoj výzkum a inovace technologií a jejich zprostředkování zejména rozvojovým zemím. Příkladem takové inovace může být rozšíření mobilních telefonů a mobilního signálu.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

  • Pražský model OSN přeložil text Průmysl a udržitelný rozvoj, který představuje vztah průmyslových odvětví a konceptu udržitelného rozvoje. Vysvětlen je samotný koncept udržitelnosti rozvoje a jsou představeny významné průmyslové aktivity a jejich dopad na životní prostředí. Druhá část je následně věnována opatřením, které mají za cíl snížení vlivu průmyslu na životní prostředí.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

  • 9.1 Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny
  • 9.2 Podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a do roku 2030 významně zvýšit podíl průmyslu na zaměstnanosti a HDP, a to s ohledem na podmínky v jednotlivých zemích, a zdvojnásobit jeho podíl v nejméně rozvinutých státech
  • 9.3 Zlepšit přístup malých průmyslových a jiných podniků – zejména v rozvojových zemích – k finančním službám, včetně dostupných úvěrů, a jejich začleňování do hodnotových řetězců a trhů
  • 9.4 Do roku 2030 zmodernizovat infrastrukturu a zdokonalit vybavení průmyslových podniků tak, aby byly udržitelné, účinněji využívaly zdroje; dále využívat více čistých a k životnímu prostředí šetrných technologií a výrobních procesů; zapojí se všechny státy s ohledem na své možnosti
  • 9.5 Posílit vědecký výzkum, zlepšit technologickou vybavenost průmyslových odvětví ve všech zemích, zejména rozvojových, a do roku 2030 podporovat inovace a významně zvýšit počet výzkumných a vývojových pracovníků na jeden milion obyvatel a výdaje na soukromý i veřejný výzkum a vývoj
  • 9. a Napomáhat rozvoji udržitelné a odolné infrastruktury v rozvojových zemích prostřednictvím lepší finanční, technologické a technické podpory africkým, nejméně rozvinutým, vnitrozemským rozvojovým a malým ostrovním rozvojovým státům
  • 9. b Podporovat rozvoj technologií, výzkumu a inovací v rozvojových zemích, včetně zajišťování příznivého politického prostředí mimo jiné pro průmyslovou diverzifikaci a výrobu zboží s přidanou hodnotou
  • 9. c Výrazně zvýšit přístup k informačním a komunikačním technologiím a usilovat o poskytování všeobecného a cenově dostupného přístupu k internetu v nejméně rozvinutých státech do roku 2020

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít