Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 5: Rovnost mužů a žen

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Genderová rovnost znamená zaručení stejných práv, příležitostí a svobod pro všechny, muže i ženy. Genderová rovnost neznamená stejnost mužů a žen, ba naopak, uznává odlišnosti a připisuje všem stejná práva. Jaký je rozdíl mezi genderem a pohlavím? Zatímco pohlaví je dáno biologicky, gender je dán kulturně, ovlivňuje jej tedy prostředí, výchova, rodina, práce a podobně. Gender určuje normy, chování a role spojené s tím, co to znamená být muž či žena.

Čeho se cíl týká?

I přes veškeré snahy o genderovou rovnost panuje stále na světě řada diskriminací, především vůči ženám a není to pouze v rozvojových zemích. Pátý cíl tedy chce odstranit všechny formy diskriminace. Bojuje také proti násilí na ženách, obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování. Dětské, předčasné i nucené sňatky by měly být zakázány, stejně tak ženská obřízka. Důraz je kladen též na zajištění rovných příležitostí, tedy to, aby ženy mohly účastnit politického, ekonomického a veřejného života a aby měly stejný přístup k ekonomickým zdrojům a možnost vlastnit pozemky.

To že situace není růžová ani v tzv. rozvinutých zemích, ukazuje výrazný nepoměr v platovém ohodnocení mezi muži a ženami. Nevládní organizace Nesehnutí, v rámci své kampaně Buďme k ženám fér, upozorňuje na to, že „V České republice dosahuje rozdíl ve výši příjmů mezi ženami a muži 22 % a je třetí nejvyšší v rámci EU, kde se dlouhodobě pohybuje okolo 17 %. Vysokoškolsky vzdělané ženy vydělávají dokonce o 30 % méně než stejně vzdělaní muži. Ve spojení s dalšími příčinami se tento problém výrazně projevuje i v důchodovém věku tak, že chudobou je ohroženo dvakrát více žen starších 65 let než mužů stejného věku (14,7 % vs. 7 %).“

Nesehnutí také každoročně vyhlašují soutěž Sexistické prasátečko, která se snaží upozornit na mnohdy urážlivé zobrazování ženského těla v reklamě.

Názorným příkladem, jak lze bránit ženská práva je takzvaný Růžový gang (Gulabi gang), skupina žen z vesnické oblasti v severní Indii, která se rozhodla vzít spravedlnost do vlastních rukou a bránit se, zde často přítomnému násilí na ženách.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Člověk v tísni také pořádá každoročně festival Jeden svět, v rámci nějž lze často zhlédnout řadu filmů s tématikou ženských práv. Na některé z těchto filmů se lze podívat i zdarma a online v rámci projektu Promítej i ty. Film Manželka za padesát ovcí například ukazuje na problematiku nucených sňatků.
 • Czechitas inspiruje, vzdělává a uplatňuje nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Už tisíce žen a stovky dětí s námi objevily svět informačních technologií. Pomáháme ženám a dětem poznat svět informačních technologií. Učíme je programovat, kódovat i pracovat s daty.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

 • 5.1 Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek
 • 5.2 Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování
 • 5.3 Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka
 • 5.4 Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země
 • 5.5 Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě
 • 5.6 Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí
 • 5. a Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou
 • 5. b Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen
 • 5. c Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít