Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 3: Zdraví a kvalitní život

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

zdraví a kvalitní životTřetí z Cílů udržitelného rozvoje pokrývá celou řadu problémů souvisejících se zdravím.

Čeho se cíl týká?

V první řadě navazuje na tři Rozvojové cíle tisíciletí (Snížení dětské úmrtnosti na třetinu současných hodnot; Podstatné zlepšení zdravotního stavu matek; Zamezení šíření HIV/AIDS, malárie jakož i ostatních epidemických chorob) a chce do roku 2030 snížit míru mateřské úmrtnosti, zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a bojovat proti dalším nemocem. Zajistit přístup ke zdraví je tedy dlouhodobě v centru zájmu rozvojových plánů. Zajistit zdraví obyvatelstva, tedy dostupnost kvalitní zdravotní péče, přístup k lékům a prevence vzniku a šíření chorob je předpokladem pro naplňování dalších rozvojových cílů.

Zároveň OSN klade důraz na prevenci, jak v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví (například skrze programy plánovaného rodičovství) v užívání návykových látek (užívání narkotik, alkoholu a tabáku). Dále se zaměřuje na snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách, nebo zamezené onemocnění vlivem znečištěného životního prostředí. V neposlední řadě je cílem podporovat vývoj a výzkum vakcín na přenosné i nepřenosné choroby, které primárně postihují rozvojové země a společně s tím zajistit, aby lidé v těchto zemích, měli k lékům přístup.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Neziskové organizace se snaží zlepšovat zdravotní situaci v rozvojových zemích skrze své rozvojové projekty. Adra například postavila a provozuje nemocnici v Keňském Itibu.
 • Gapminder – v krátkém videu od Hanse Roslinga se dozvíte, že lidé v zemích s vyšším příjmem žijí déle. Také ale existuje obrovský rozdíl mezi zeměmi v rámci stejné příjmové skupiny, protože závisí na (ne)rovnoměrnosti rozložení bohatství a na způsobu, kterým je s ním zacházeno.
 • Lékaři bez hranic – nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. Dozvíte se zde více o viru HIVtuberkulózemalárii a opomíjených tropických nemocech.
 • Centrum OKO – mobilní komunitní centrum OKO bude po dobu roku a půl (2019/2021) putovat Prahou (po šesti městských částech) a prostřednictvím fotografické výstavy, workshopů, přednášek, divadla, koncertů zvát návštěvníky do světa lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
 • Revolution train – protidrogový vlak nabízí pro žáky i studenty program primární prevence, který zaručeně nenudí! Návštěvníky ve věku 12–17 let inovativní projekce vtáhne a donutí je přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu. Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Taková debata je díky neobvyklému prostředí a silným vjemům živější, otevřenější a upřímnější než při klasické přednášce na půdě školy.
 • portál Bezpečné cesty vzdělává a předkládá účinné příklady z praxe dopravní bezpečnosti a tím podpořuje snižování nehodovosti a především množství zranění (i smrtelných). Využitím množství multimediálních prvků, animací a videí řádově zlepšuje pochopitelnost a zapamatovatelnost nejdůležitějších informací a pravidel. Součástí portálu jsou také ucelené vzdělávací aplikace pro výuku dopravní výchovy. Tyto aplikace je možné využívat jak doma, tak ve školách.
 • Loono – ukazují, jak je prevence důležitá. Tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů skrze workshopy ve školách, firmách i na festivalech vzdělává veřejnost v oblasti prevence onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (Žiješ srdcem). Nezapomíná ale ani na reprodukční zdraví (Dole dobrý).

Plné znění cíle dle OSN

SDG 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

 • 3.1 Do roku 2030 celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti na méně než 70 na 100 tisíc porodů.
 • 3.2 Do roku 2030 zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné předejít. Všechny země budou usilovat o snížení novorozenecké úmrtnosti na úroveň maximálně 12 úmrtí na 1000 živě narozených dětí a snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let na úroveň 25 a méně na 1000 živě narozených dětí
 • 3.3 Do roku 2030 ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí a bojovat proti hepatitidě, vodou přenášeným nemocem a ostatním přenosným nemocem
 • 3.4 Do roku 2030 snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby; podporovat duševní zdraví a duševní pohodu
 • 3.5 Posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek, včetně užívání narkotik a škodlivého užívání alkoholu
 • 3.6 Do roku 2020 celosvětově snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách
 • 3.7 Do roku 2030 zajistit všeobecný přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví, jako jsou programy plánovaného rodičovství, informace a vzdělávání nebo zahrnutí problematiky reprodukčního zdraví do národních strategií a programů
 • 3.8 Docílit všeobecného zabezpečení zdraví, včetně ochrany finančních rizik, přístupu ke kvalitní základní zdravotní péči a přístupu k bezpečným, účinným, kvalitním a cenově dostupným základním léčivům a očkovacím látkám pro všechny
 • 3.9 Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy
 • 3. a Posílit uplatňování rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku ve všech zemích dle potřeby
 • 3. b Podporovat výzkum a vývoj vakcín a léků na přenosné i nepřesné choroby, které primárně postihují především rozvojové země, poskytnout přístup k cenově dostupným základním lékům a vakcínám v souladu s Deklarací z Dohá o Dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která potvrzuje právo rozvojových zemí plně využít ujednání v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pokud jde o flexibilitu v ochraně veřejného zdraví a zejména v přístupu k lékům pro všechny
 • 3. c Podstatně zvýšit financování zdravotnictví a nábor, rozvoj, školení a retence pracovníků ve zdravotnictví v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých a v malých ostrovních rozvojových státech
 • 3. d Zvýšit kapacitu všech zemí, zejména rozvojových, pro včasné varování, snižování rizik a řízení národních a globálních zdravotních rizik.

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít