Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 2: Konec hladu

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

konec hladuDruhý Cíl udržitelného rozvoje  souvisí velmi úzce s Cílem prvním, tedy s ukončením chudoby ve světě. Hlavní příčinou hladu ve světě je totiž chudoba, ne tedy nedostatek potravy, jak by se mohlo na první pohled zdát. Trochu zjednodušeně lze tedy říci, že zatímco na jedné straně zeměkoule se plýtvá, na druhé straně lidé hladoví.

Čeho se cíl týká?

Co je to tedy hlad? Podle Světové organizace pro výživu a zemědělství znamená hlad, nebo také potravinová nestabilita „situaci, kdy lidé nemají zajištěný přístup k dostatečnému množství bezpečných a výživných potravin, které jsou potřeba k normálnímu růstu a aktivnímu zdravému životu“. Podvýživa je potom nedostatek živin.

Krom chudoby způsobuje hlad také z velké části špatný přístup k půdě, vodě a vzdělání. Lidé trpící hlady často nevlastní půdu, na které by si mohli sami vypěstovat potravu, žijí často v oblastech s omezeným přístupem k vodě, pro pitnou vodu často musí chodit mnoho kilometrů. Absence vzdělání a informací má potom za vinu nesnadný přístup na trh práce.

Druhý cíl chce tedy odstranit všechny formy podvýživy a zajistit přístup k dostatku výživné stravy pro všechny. OSN klade důraz na podporu menších zemědělců. Snaží se prosadit šetrný způsob zemědělství, tedy například zachování rozmanitosti plodin a ochranu ekosystémů. OSN také navrhuje zvýšení mezinárodní spolupráce a upravení světového zemědělského trhu.

Existuje také řada podniků, které se snaží přijít s nápady na to, jak zpestřit náš současný jídelníček nebo co z něj naopak ubrat tak, aby na světě bylo dost potravin i v příštích desetiletích. V České republice funguje například iniciativa Zachraň jídlo, která se zasazuje o to, aby potraviny, neodpovídající estetickým standardům, nekončily na smetišti. Projekt Sens Food zase přišel s nápadem využívat mouku vyrobenou z rozemletých cvrčků k výrobě sušenek. Zakladatelé projektu uvádí, že existuje až 2000 druhů jedlého hmyzu, které obsahují velké množství bílkovin. Podle nich tak můžou „hmyzí výrobky“ v budoucnu nahradit do jisté míry ekologicky náročnou „výrobu masa“.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Chceme-li zastavit hlad, je důležité zamezit plýtvání jídlem. Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN se na světě vyhodí ročně potraviny za 750 miliard dolarů, což je 6krát více, než je vydáno na rozvojovou pomoc. Film Z popelnice do lednice ukazuje, jak se někteří lidé vypořádávají s plýtváním potravinami v supermarketech.
 • Řada organizací u nás i ve světě se stále více zaměřuje na zamezení plýtvání potravinami, jsou to například Glopolis, které vede kampaň Menu pro změnu, iniciativa Zachraň jídlo ukazuje, například skrze kampaň Jsem připraven nebo Paběrkování, kolik potravin se v (nejen) Čechách zbytečně vyhazuje.
 • Potravinové banky – shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím, takže se potraviny dostanou k dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně z 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

 • 2.1 Do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok
 • 2.2 Do roku 2030 odstranit všechny formy podvýživy a do roku 2025 dosáhnout mezinárodně dohodnutých cílů ohledně zakrnění a hubnutí dětí mladších pěti let a vyřešit výživové potřeby dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob
 • 2.3 Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých zemědělců – zejména žen, původních obyvatel, rodinných farmářů, pastevců a rybářů – pomocí zajištění bezpečného a rovného přístupu k půdě, dalším výrobním zdrojům (a vstupům), znalostem, finančním službám, trhům a vytvářením příležitostí k vytváření přidané hodnoty a přístupu k zaměstnání v nezemědělském sektoru
 • 2.4 Do roku 2030 zajistit/zavést systémy udržitelné výroby potravin a (zavést) odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně, extrémnímu počasí, suchu, záplavám a dalším pohromám, a které postupně zlepší kvalitu půdy
 • 2.5 Do roku 2020 zajistit zachování genetické rozmanitosti osiv, pěstovaných plodin, hospodářských a domácích zvířat a jejich divoce žijících příbuzných druhů, mimo jiné pomocí správně spravovaných a diverzifikovaných semenných a rostlinných bank na národní, regionální i mezinárodní úrovni a zajistit přístup ke spravedlivému sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních poznatků, v souladu s mezinárodními dohodami
 • 2. a Zvýšit investice, mimo jiné i prostřednictvím posílené mezinárodní spolupráce, do venkovské infrastruktury, zemědělského výzkumu a nadstavbových služeb, vývoje technologií a genových bank zvířat a rostlin za účelem zlepšení zemědělských výrobních kapacit v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých
 • 2. b. Napravit a předcházet obchodním omezením a pokřivením na světových zemědělských trzích, mimo jiné prostřednictvím souběžného odstranění všech forem dotací na vývoz a dalších opatření s obdobným účinkem, v souladu s mandátem rozvojového kola v Dauhá
 • 2. c Přijmout opatření k zajištění řádného fungování trhu potravinářských komodit a jejich derivátů a usnadnit včasný přístup k informacím o trhu, včetně informací o potravinových rezervách, s cílem přispět k omezení extrémní volatility cen potravin

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít