Váš dopad je vidět

Oddělení vzdělávání

Cíl 17: Partnerství ke splnění cílů

Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

partnerství ke splnění cílůJedna a jedna je více než dvě. Aby mohly být všechny ambiciózní plány Cílů udržitelného rozvoj uskutečněny, je nutná shoda a partnerství všech zemí. Poslední z Cílů udržitelného rozvoje je tedy jakýmsi shrnujícím předpokladem všech předchozích cílů. Závěrečný cíl shrnuje, co bude agenda Cílů udržitelného rozvoje znamenat na světové úrovni a jak by se mělo globální partnerství vyvinout v příštích 15. letech.

Čeho se cíl týká?

OSN klade důraz na mobilizaci prostředků bohatších zemí, pro země rozvojové a realizovat závazky oficiální rozvojové pomoci. Dále chce posílit spolupráci mezi globálním Severem a globálním Jihem, především pro spolupráci na vývoji nových technologií, ve vědě a přístupu k inovacím.

Cíle udržitelného rozvoje by se měli stát součástí plánů jednotlivých zemí a každá vláda by se měla zasazovat o jejich plnění. OSN chce také do roku 2020 zajistit kvalitní sběr a analýzu statistických dat ve všech státech, aby bylo možné hodnotit pokrok při plnění.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

Plné znění cíle dle OSN

SDG 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

FINANCE

 • 17.1 Posílit mobilizaci domácích zdrojů, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní podpory rozvojovým zemím, ke zlepšení domácích kapacit pro výběr daní a dalších příjmů
 • 17.2 Plně realizovat závazky rozvinutých zemí v rámci Oficiální rozvojové pomoci (ODA), včetně závazku mnoha vyspělých zemích poskytnout 0,7 procenta ODA/HND rozvojovým zemím a 0,15 až 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím; poskytovatelé ODA by měli zvážit stanovení cíle poskytnout alespoň 0,20 procenta ODA/HND nejméně rozvinutým zemím
 • 17.3 Mobilizovat dodatečné finanční prostředky z různých zdrojů pro rozvojové státy
 • 17.4 Pomoci rozvojovým zemím při dosahování dlouhodobé dluhové udržitelnosti prostřednictvím koordinovaných politik zaměřených na podporu financování dluhu, oddlužení a restrukturalizaci dluhu dle potřeby, a zabývat se vnějším zadlužením silně zadlužených chudých zemí, aby se snížila jejich míra zadluženosti
 • 17.5 Přijmout a realizovat režimy na podporu investic pro nejméně rozvinuté státy

TECHNOLOGIE

 • 17.6 Posílit spolupráci sever-jih, jih-jih, trojstrannou regionální a mezinárodní spolupráci v přístupu k vědě, technologiím a inovacím, a posílit sdílení znalostí za vzájemně dohodnutých podmínek, mimo jiné prostřednictvím lepší koordinace stávajících mechanismů, zejména na úrovni OSN, a prostřednictvím mechanismu mezinárodního zpřístupňování technologií
 • 17.7 Podporovat rozvoj, transfer a rozšiřování technologií šetrných k životnímu prostředí do rozvojových zemí za výhodných podmínek, včetně koncesí a preferenčních podmínek na základě vzájemných dohod
 • 17.8 Plně zprovoznit technologickou banku a mechanismy budování vědeckých, technologických a inovačních kapacit pro nejméně rozvinuté státy do roku 2017 rozšířit používání technologií, zejména informačních a komunikačních

BUDOVÁNÍ KAPACIT

 • 17.9 Posílit mezinárodní podporu pro realizaci efektivního a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů naplňování všech cílů udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím spolupráce sever-jih, jih-jih a trojstranné spolupráce

OBCHOD

 • 17.10 Podporovat univerzální, standardizovaný, otevřený, nediskriminační a spravedlivý multilaterální obchodní systém pod dohledem Světové obchodní organizace (WTO), a to i prostřednictvím závěrů vyjednávání v Rozvojové agendě WTO z Dauhá
 • 17.11 Výrazně zvýšit vývoz rozvojových zemí, zejména s cílem zdvojnásobit podíl nejméně rozvinutých států na světovém vývozu do roku 2020
 • 17.12 Umožnit nejméně rozvinutým státům bezcelní a bezkvótový přístup na trhy v dlouhodobém měřítku, v souladu s rozhodnutími Světové obchodní organizace, mimo jiné zajištěním toho, že preferenčních pravidla původu vztahující se na dovoz z nejméně rozvinutých států jsou transparentní a jednoduchá a přispívají k usnadnění přístupu na trhy

SYSTÉMOVÉ OTÁZKY

Politika a institucionální soudržnost

 • 17.13 Posílit globální makroekonomickou stabilitu, mimo jiné prostřednictvím koordinace politik a jejich koherence
 • 17.14 Podporovat politickou soudržnost pro udržitelný rozvoj
 • 17.15 Respektovat politiku jednotlivých států při zavádění a provádění politik pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj
 • Mnohostranná partnerství
 • 17.16 Posílit globální partnerství pro udržitelný rozvoj podporované mnohostranným partnerstvím ve prospěch mobilizace a sdílení znalostí, expertízy, technologií a finančních zdrojů na podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje ve všech zemích, zejména rozvojových
 • 17.17 Podněcovat a podporovat efektivní partnerství veřejných institucí, partnerství veřejného a soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti, a to na základě zkušeností a využívání zdrojových strategií partnerství

Data, monitorování a odpovědnost

 • 17.18 Do roku 2020 zvýšit podporu budování kapacit rozvojových zemí, včetně nejméně rozvinutých a malých ostrovních rozvojových států, k výraznému zvýšení dostupnosti vysoce kvalitních, aktuálních a spolehlivých údajů členěných podle příjmů, pohlaví, věku, rasy, etnického původu, migračního statutu, zdravotního postižení, geografické polohy a dalších relevantních charakteristik v národním kontextu
 • 17.19 Do roku 2030 stavět na stávajících iniciativách s cílem rozvinout prostředky pro měření pokroku v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které doplní hrubý domácí produkt a podporou budování statistických kapacit rozvojových států

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít