Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 16: Mír, spravedlnost a silné instituce

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

mír, spravedlnost a silné instituceAby bylo možné účinně usilovat o všechny představené Cíle udržitelného rozvoje, je třeba zároveň usilovat o mír a spravedlnost ve všech částech světa a posílit instituce, které brání násilí, terorismu a kriminalitě. Podle OSN například v zemích zasažených válečným konfliktem je nucena opustit školní docházku asi polovina dětí. Korupce, úplatkářství, krádeže a daňové připravují rozvojové země ročně asi o 31,58 bilionu korun. Podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) stoupl počet uprchlíků pod mezinárodní ochranou na rekordních 13 milionů.

Čeho se cíl týká?

Šestnáctý cíl požaduje ukončit války a násilí ve světě, odstranit zneužívání, vykořisťování a obchod s lidmi, bojovat proti všem formám zločinu a korupce, zajistit každému rovný přístup a spravedlivé zacházení. OSN klade také důraz na volný přístup k informacím pro všechny a ochranu základních práv a svobod. Chce také posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v institucích.

S tématem míru a ozbrojených konfliktů velmi úzce souvisí problematika vývozu zbraní. Nezisková organizace NESEHNUTÍ v rámci své kampaně „Zbraně nebo lidská práva“ monitorují vývoz zbraní z České republiky do diktátorských a autoritativních režimů nebo do oblastí, kde existuje vážné riziko, že budou zneužity k porušování lidských práv. Krom zpracovávání informací v této oblasti vyvíjejí tlak na zodpovědné orgány, aby vývoz zbraní ukončily. O zbraně putující z Čech do konfliktních regionů se zajímá také organizace Amnesty International. Podle jejich informací je z Čech vyvážen vojenský materiál do 30 zemí s represivním režimem porušujícím lidská práva.  Zisk z takového obchodu je 3 660 000 000 ročně.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Amnesty International bojuje nejen proti vývozu zbraní, ale také proti mučení či diskriminaci.
 • Liga lidských práv hájí práva, svobody a zasazuje se o spravedlnost v České republice.
 • Fotbal pro rozvoj – skrze fotbal usiluje o to, aby mladí lidé hrálo férově nejen na hřišti, ale i v běžném životě. Přímo na hřišti rozvíjí hodnoty jako respekt, zodpovědnost a schopnost dohodnout se.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

 • 16.1 Výrazně snížit všechny formy násilí a související míru úmrtnosti všude na světě
 • 16.2 Skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi a všemi formami násilí na dětech a jejich mučení
 • 16.3 Podporovat svrchovanost práva na národní i mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny
 • 16.4 Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, usilovat o navrácení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu
 • 16.5 Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách
 • 16.6 Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních
 • 16.7 Zajistit odpovědné, inkluzivní, participační a zastupitelské rozhodování na všech úrovních
 • 16.8 Rozšířit a posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v mezinárodních institucích
 • 16.9 Do roku 2030 poskytnout všem právní subjektivitu, včetně registrace při narození
 • 16.10 Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami
 • 16. a Posílit příslušné instituce státu, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, pro budování kapacit na všech úrovních pro boj proti násilí, terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových státech
 • 16. b Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiku udržitelného rozvoje

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít