Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 14: Život ve vodě

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

život ve voděPřestože moře u nás nemáme, nemůžeme říci, že by se nás tento Cíl udržitelného rozvoje netýkal. V souvislosti s předešlým Cílem je třeba mít na paměti, že oceány zachycují asi 30 % emisí oxidu uhličitého vyprodukovaného lidskou činností, čímž napomáhají mírnit dopady globální ho oteplování. Oceány pokrývají tři čtvrtiny zemského povrchu a zahrnují 97 % vody na Zemi. Avšak až 40 procent světových oceánů je významně poznamenáno činností člověka.

Čeho se cíl týká?

Proto OSN apeluje na snižování znečištění moří, zejména toho, toho znečistění, které je způsobováno činností na pevnině. Zároveň je důležité chránit mořské a pobřežní ekosystémy. Cíl chce také dosáhnout účinné regulace rybolovu zmenšit a řešit dopady okyselování oceánů.

Znečištění moří následkem lidské činnosti a jeho dopady lze sledovat například ve filmu Oceán plastu. Existují již ale i způsoby, jak oceán čistit, jeden projekt odstartoval dokonce devatenáctiletý student z Nizozemí.

Problematiku oceánů velmi dobře přibližuje video od Greenpeace. Greenpeace také vede kampaně za záchranu oceánů, právě před znečištěním a nadměrným rybolovem. Ve svém průvodci nakupování ryb poukazují na to, že život v oceánech ovlivňujeme i u nás, přestože je pro nás moře vzdálené.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

Plné znění cíle dle OSN

SDG 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

  • 14.1 Do roku 2025 předcházet a výrazně snižovat znečištění moří, zejména znečištění, které je způsobováno činností na pevnině, včetně odpadků a znečištění z živin
  • 14.2 Do roku 2020 udržitelně spravovat a chránit mořské a pobřežní ekosystémy, aby se zabránilo výrazným negativním dopadům, mimo jiné posilováním jejich odolnosti a opatřeními na jejich obnovu s cílem zajistit zdravé a produktivní oceány
  • 14.3 Minimalizovat a řešit dopady okyselování oceánů, mimo jiné prohlubováním vědecké spolupráce na všech úrovních
  • 14.4 Do roku 2020 dosáhnout účinné regulace rybolovu a skoncovat s nadměrným rybolovem, nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem a nešetrnými metodami rybolovu, zavést vědecky podložené plány hospodaření s cílem obnovit populace ryb v co nejkratším možném čase přinejmenším na úroveň, která dokáže produkovat maximální udržitelný výnos podle biologických vlastností jednotlivých druhů
  • 14.5 Do roku 2020 zakonzervovat alespoň 10 procent pobřežních a mořských oblastí v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem a na základě nejlepších dostupných vědeckých informací
  • 14.6 Do roku 2020 zakázat některé formy dotací na rybolov, které přispívají k nadměrnému rybolovu, odstranit dotace, které přispívají k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a upustit od zavádění obdobných nových dotací s vědomím, že odpovídající a efektivní zvláštní a diferencovaný přístup k rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím by se měl stát nedílnou součástí vyjednávání Světové obchodní organizace o dotacích na rybolovu

* S ohledem na probíhající vyjednávání Světové obchodní organizace, Rozvojovou agendu a Dauhá a Honkongským ministerským mandátem.

  • 14.7 Do roku 2030 zvýšit ekonomický přínos z udržitelného využívání mořských zdrojů, mimo jiné prostřednictvím řízeného rybolovu, akvakultury a cestovního ruchu pro malé ostrovní rozvojové a nejméně rozvinuté státy
  • 14. a Rozšířit vědecké poznání, rozvíjet výzkumné kapacity a transfer námořních technologií s ohledem na kritéria a pokyny Mezivládní oceánografické komise o transferu námořních technologií a s cílem zlepšit zdraví oceánů a zvýšit přínos biologické rozmanitosti moří na rozvoj rozvojových zemí, zejména malých ostrovních rozvojových a nejméně rozvinutých států
  • 14. b Zajistit malým rybářům přístup k mořským zdrojům a trhům
  • 14. c Posílit ochranu a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů prostřednictvím mezinárodního práva, jak je zapsáno v Úmluvě o mořském právu, která stanovuje právní rámec pro zachování a udržitelné využívání oceánů a jejich zdrojů, s odvoláním na článek 158 dokumentu Budoucnost, jakou chceme (The Future We Want)

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít