Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 13: Klimatická opatření

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

klimatická opatřeníZa posledních sto let se zvýšila průměrná teplota země o téměř jeden stupeň. Předpokládá se, že v 21. století vzroste teplota o více než 3°C. Období mezi lety 1983 a 2012 bylo pravděpodobně nejteplejšími 30 lety za posledních 14. století. Na změně klimatu má zásadní vliv lidská činnost, především emise skleníkových plynů. Například emise oxidu uhličitého se od roku 1990 zvýšili téměř o 50 %.

Čeho se cíl týká?

Třináctý Cíl udržitelného rozvoje se tedy zaměřuje na boj se změnou klimatu a zároveň klade důraz na adaptace na tuto změnu, která již v současnosti probíhá, přestože si to řada lidí patrně stále ještě plně neuvědomuje.  OSN však apeluje na vlády, aby věnovali změně klimatu dostatečnou pozornost a vyčlenily dostatek zdrojů na boj s jejími následky. Je důležité, aby byli lidé připraveni na rizika spojená se změnou klimatu a přírodními katastrofami.

Klimatická změna s sebou nese i další důsledky, kterým se prozatím nevěnuje dostatečná mediální pozornost. Jedním z nich je environmentální migrace. Dezertifikace, zvedající se hladiny moří, ale i častější přírodní katastrofy nutí původní obyvatele ohrožených oblastí k opouštění jejich domovů.

Za změnou klimatu stojí především průmysl, spotřeba a výroba industrializovaných zemí Západu, avšak dopady klimatických změn odnáší zejména rozvojové země.  Cílem OSN je tedy i požadavek takzvané klimatické spravedlnosti. V rámci Zeleného klimatického fondu by bohatší země měly dát k dispozici finance na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti s následky způsobenými změnami klimatu.

Při boji se změnou klimatu je zásadní především ochota všech zemí spolupracovat na odstraňování příčin a řešení následků. Dohoda z klimatické konference v Paříži na podzim loňského roku a výsledná Pařížská dohoda přinesla naději na takovouto globální dohodu. Poprvé se Evropa i USA, Čína, Indie a všechny členské státy OSN dohodly na společném postupu proti přibývání skleníkových plynů v atmosféře – a potažmo proti globálním změnám podnebí. Neméně důležitou součástí dohody je i podpora adaptací na již nevyhnutelné změny a její financování

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

  • Projekt Adaptace na změnu klimatu, který se snaží poskytovat veřejnosti odborně správné, ale srozumitelné informace o možnostech adaptací na změny klimatu v podmínkách České republiky.
  • Klimatická koalice sdružuje neziskové organizace zabývající se ochranou klimatu a je tedy vhodným rozcestníkem v hledání dalších informací.
  • Ekologický institut Veronika se zaměřuje především na vzdělávání v oblasti změny klimatu.
  • Webové stránky Klimatická změna poskytuje databázi informací.
  • Kampaň Greenpeace se soustřeďuje na klima a energetiku.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

  • 13.1 Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami
  • 13.2 Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování
  • 13.3 Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování
  • 13. a Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době
  • 13. b Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit pro efektivní plánování a řízení v oblasti změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích, se zaměřením na ženy, mládež, místní a přehlížené komunity

* S vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu.

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít