Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

odpovědná výroba a spotřebaDvanáctý Cíl je velmi podstatný v tom, že apeluje jak na jedince, tak na firmy i vlády jednotlivých zemí. Přispět k zajištění odpovědné a udržitelné výroby a spotřeby může každý z nás, významná změna se však neobejde bez změny praktik firem a politik vlád.

Čeho se cíl týká?

Jedním z problémů, na který se OSN zaměřuje, je plýtvání potravinami. Cílem tedy je snížit do roku 2030 na polovinu globální plýtvání potravinami. Podle Organizace pro výživu a zemědělství OSN se na světě vyhodí ročně potraviny za 750 miliard dolarů, což je 6krát více, než je vydáno na rozvojovou pomoc. Na plýtvání potravin se zaměřuje například analytické centrum Glopolis. Podle Glopolisu jeden občan zemí EU nebo USA průměrně vyplýtvá celkem 95–115 kg potravin za rok. Nejvíce se plýtvá zeleninou a ovocem“.  Odhaduje se, že zhruba jedna třetina všech vyrobených potravin se vyhodí. Různé iniciativy i jednotlivci se také snaží bojovat proti nesmyslnému vyhazování potravin v supermarketech, jak ukazuje například film Z popelnice do lednice.

S tématem udržitelné spotřeby a výroby souvisí také problém odpadů a (ne)šetrnosti provozů firem.  Podle OSN bychom tedy měli do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání. Přičemž nejdůležitější je vzniku odpadů předcházet, protože platí, že nejlépe se recykluje ten odpad, který nevznikne. Odpadové problematice se věnuje u nás například nezisková organizace Arnika. Uvádí, že průměrný český občan za den vyhodí asi 4 kg směsného odpadu, tedy přibližně 220 kg za rok, což je téměř o třetinu více než v sousedním Rakousku a Německu.

Dalším problémem jsou chemické látky, které neustále ve velkém množství produkuje chemický průmysl. Mnohé z těchto látek jsou nebezpečné pro živé organismy. Podle nevládní organizace Greenpeace „Tyto látky se dostávají do životního prostředí přímo z výroby, nebo se uvolňují z výrobků během používání a likvidace. Zamořují řeky a jezera, půdu, vzduch a končí i tam, kde by rozhodně neměly být – v našem těle, nebo dokonce se dostávají skrze pupeční šňůru i do těla ještě nenarozených dětí.“ Greenpeace zároveň vede kampaně, které se snaží na problém upozornit a odstranit jeho příčiny, například u toxických látek v oděvech nebo ve vodě.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Opravárna – Česká republika je plná šikovných lidí a firem, které rozbitým výrobkům dokázali prodloužit život. Je otevřená jak hobby opravářům, tak servisům všeho druhu. Záleží na vás, koho si na základě nabídnuté ceny a hodnocení vyberete. Nadpoloviční většinu zisku vracíme vždy zpět do rozvoje společnosti, dávají možnost přivýdělku například obtížně zaměstnatelným osobám.
 • Nesnězeno vám ukáže podniky v okolí, které dnes nestihly prodat všechno jídlo a nabízí zbylé porce meníček i dalších dobrot nabízí se slevou minimálně 30 %. Přímo v aplikaci si jídlo zamluvíte a ještě ten den vyzvednete. Jedná se pouze o kvalitní jídla z daného dne nebo pochoutky, kterým se blíží datum expirace.
 • Iniciativa Zachraň jídlo přináší ověřená data o plýtvání klíčovým subjektům, navrhuje konkrétní opatření vedoucí k odpovědnému nakládání s jídlem, motivuje ke změně a hledá pro ni podporu. Pořádají happeningy, osvětové kampaně a výzkumné projekty.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

 • 12.1 Uplatňovat desetiletý rámec programů pro udržitelnou spotřebu a výrobu se zapojením všech států v čele s rozvinutými a s přihlédnutím k rozvoji a schopnostem států rozvojových
 • 12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání
 • 12.3 Do roku 2030 snížit v přepočtu na hlavu na polovinu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát
 • 12.4 Do roku 2020 dosáhnout k životnímu prostředí šetrného nakládání s chemickými látkami a odpady během celého jejich životního cyklu, v souladu s dohodnutými mezinárodními rámci, a výrazně snížit jejich uvolňování do ovzduší, vody a půdy tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí
 • 12.5 Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání
 • 12.6 Podporovat podniky, zejména velké a nadnárodní společnosti, aby přijaly udržitelné postupy a začlenily informace o udržitelnosti do svých pravidelných zpráv
 • 12.7 Prosazovat udržitelné postupy v zadávání veřejných zakázek v souladu s národními politikami a prioritami
 • 12.8 Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou
 • 12. a Podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké a technologické kapacity, a přešly tak k udržitelnějšímu způsobu výroby a spotřeby
 • 12. b Vytvořit a zavést nástroje pro sledování dopadů udržitelného rozvoje na cestovní ruch, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty
 • 12. c Usměrnit neefektivní dotace na fosilní paliva podporující nadbytečnou spotřebu odstraňováním pokřivení trhu v souladu s podmínkami v jednotlivých státech, mimo jiné prostřednictvím daňové restrukturalizace a rušením těchto škodlivých dotací tam, kde existují, aby byl zřejmý jejich dopad na životní prostředí. Je potřeba přitom brát plně v úvahu specifické potřeby a podmínky rozvojových zemí a minimalizovat možné negativní dopady na jejich rozvoj způsobem, který bude chránit chudé a dotčené komunity

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít