Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 10: Méně nerovností

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

méně nerovnostíBohatí lidé bohatnou a chudí lidé chudnou, toť smutnou realitou dnešního světa. A to je také, mírně zjednodušeně, poselstvím desátého z Cílů udržitelného rozvoje, popsaného v deseti poměrně složitě znějících bodech. Zmenšit propast mezi bohatými a chudými a zastavit proces, kdy se chudí obyvatelé jak rozvojových tak vyspělých zemí stávají chudší a mají jen malé šance toto změnit, zatímco bohatství malé skupiny majetných se rozrůstá, je předpokladem pro naplňování dalších cílů.

Čeho se cíl týká?

Podle zprávy Global Wealth Report 2015, kterou každý rok připravují experti švýcarské banky Credit Suisse, polovina světa patří relativně malé skupině velmi bohatých lidíNemajetná většina potom často těžko získává přístup ke vzdělání, na trh práce, nebo k politickému rozhodování, aby mohla svoji situaci změnit. Jak se taková nerovnost měří? Nejčastěji se k výpočtu využívá takzvaný Giniho koeficient, pokud je Giniho koeficient nula, znamená to, že všichni lidé ve skupině (zemi) mají stejný příjem, pokud je Giniho koeficient 1, tak všechen výdělek skupiny (země) připadá jedné osobě. Podle dat Světové banky se například v Česku pohybuje toto číslo kolem 0,25 (rok 2017).

OSN tedy chce bojovat s nerovností jak mezi jednotlivými zeměmi, tak uvnitř samotných států. Prosazuje zvýšení příjmu nejchudších 40 procent populace na úroveň vyšší, než jej celostátní průměr. OSN také usiluje o větší vliv rozvojových států na rozhodování v mezinárodních institucích, stejně jako rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnický původ, náboženské vyznání či ekonomické postavení.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

Plné znění cíle dle OSN

SDG 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

  • 10.1 Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40 procent populace na úrovni vyšší než je celostátní průměr
  • 10.2 Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení
  • 10.3 Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů
  • 10.4 Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti
  • 10.5 Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací
  • 10.6 Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucí s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce
  • 10.7 Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik
  • 10. a Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace
  • 10. b Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy
  • 10. c Do roku 2030 snížit náklady na převody remitencí migrantů na méně než 3 procenta a eliminovat transakční kanály s náklady vyššími než 5 procent

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít