Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Cíl 1: Konec chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

konec chudobyMít dostatek jídla, pitné vody, oblečení, moci si dovolit poslat děti do školy nebo zajít k lékaři, to vše jsou základní podmínky nutné pro důstojný život. Přesto každý 9 člověk na zemi žije v extrémní chudobě a nemůže si je dovolit. Chudoba je jedním z největších globálních problémů dnešního světa. Vymýtit ji ve všech částech světa je tedy velmi ambiciózní plán, přímo navázaný na další cíle, jako je konec hladu, přístup ke vzdělání nebo dosažitelnost zdravotnické péče.

Čeho se cíl týká?

Kdo je vlastně chudý? Rozlišujeme mezi absolutní a relativní chudobou. Absolutní chudoba je podle Světové banky definována jako příjem nižší než 1,9 USD na den (tedy zhruba 46 Kč). Peněžní srovnání ale není tak docela přesné, proto vedle absolutní chudoby rozeznáváme chudobu relativní, ta se porovnává oproti ostatním příjmům v dané zemi. Tedy například občan České republiky, přestože jeho příjmy jsou vyšší než 46 korun na den, může být chudý v porovnání s ostatními občany u nás. Naopak obyvatel Lesotha nemusí být nutně chudý, přestože nevydělává více než 46 korun na den, má však svůj pozemek, obydlí a dobytek, netrpí hlady a v porovnání s ostatními obyvateli země je na tom zhruba stejně.

Chudoba má mnoho rozměrů, mezi ty hlavní patří přístup ke vzdělání, dostupnost zdravotní péče, infrastruktura, bezpečnost, přístup ke službám (jako je například kanalizace, svoz odpadu, elektřina, pitná voda, veřejná doprava nebo fungující policie) a sociální vyloučení.

Cílem OSN je tedy odstranění extrémní chudoby všude na světě do roku 2030 a zároveň vytvoření systémů ochrany pro lidi žijící v chudobě. Důležité je také zajistit, aby všichni lidé, včetně chudých a ohrožených občanů měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům a základním službám. Stejně tak ochránit chudé lidi před vlivem přírodních katastrof a zajistit dostatek prostředků pro účinnou rozvojovou spolupráci.

Srozumitelně o Cílech udržitelného rozvoje

Podklady pro vyučující

Pro vyučující jsme vytvořili metodické listy k jednotlivým cílům uzpůsobené různým věkovým kategoriím. Metodické listy obsahují faktické informace, ale i videa, aktivity a odkazy na zajímavé stránky.

Kde hledat další informace

 • Jeden svět na školách – jeden ze vzdělávácích programů organizace Člověk v tísni. Audiovizuální lekce obsahují dokumentární filmy nebo krátké sociální spoty, které v žácích vzbudí zájem o téma chudoby a otevřou mnoho otázek k diskusi. Připravené aktivity vám pak pomohou odkrýt i další vrstvy tohoto problému.
 • Chudé Česko – speciál Aktuálně.cz o chudobě v současném Česku a příběhy lidí, kteří se kvůli dluhům, exekucím a jiným problémům ocitli na okraji společnosti.
 • Česko proti chudobě je kampaň českých humanitárních a rozvojových nevládních neziskových organizací. Jejím cíle je snížení chudoby na globální úrovni na 1/2 a dosažení Rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.
 • Jako doma je jedním z příkladů projektů, který se snaží dostat ženy bez domova, ze začarovaného kruhu chudoby.

Plné znění cíle dle OSN

SDG 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

 • 1.1 Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den
 • 1.2 Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak jak je definována v národní legislativě
 • 1.3 Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených
 • 1.4 Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby, jako například mikrofinancování.
 • 1.5 Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami.
 • 1. a Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách.
 • 1. b Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby.

Máte zájem o globální rozvojové vzdělávání a další informace?

Učitelům, učitelkám i všem, které zajímá téma globálního rozvojového vzdělávání a udržitelného rozvoje nabízíme naše nové podklady pro výuku, pozvánky na akce a další informace.

Zavřít