Učíme v souvislostech

Oddělení globálního vzdělávání

Kategorie a ceny

Soutěžní ceny 2023

Vernisáž a výstava oceněných komiksů

I letos se autorky a autoři oceněných komiksů mohou těšit na slavností vernisáž a výstavu. Konat se budou 2. prosince 2023 v Café Therapy v Praze.

Komiksový workshop

Letos je pro oceněné připraveno kreativní setkání s ukrajinskou umělkyní, ilustrátorkou a komiksovou kreslířkou Hannou Kovtun.

Věcné ceny

Každý z oceněných dostane balíček odměn složený nejen z komiksových knih, časopisů a výtvarných potřeb pro tvorbu dalších komiksů. Těšit se mohou také na hry nebo dárkové poukázky. Za věcné ceny děkujeme našim věrným podporovatelům:  Albi, Country Life, CREW, Fruitissimo Nakladatelství HOST. V galerii níže si můžete některé z nich prohlédnout.

Kategorie témat

Všech 17 Cílů udržitelného rozvoje jsme rozřadili do 5 tematických kategorií: Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta a Bezpečný svět. V každé kategorii budou vyhlášeni 3 vítězové, celkově bude tedy 15 vítězů.

Kvalitní život

Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

Chudoba je jedním z největších globálních problémů dnešního světa.

Cíl 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

Druhý Cíl udržitelného rozvoje  souvisí velmi úzce s Cílem prvním, tedy s ukončením chudoby ve světě.

Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Třetí z Cílů udržitelného rozvoje pokrývá celou řadu problémů souvisejících se zdravím.

Cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Pitná voda je základ života, přesto v některých oblastech rozvojových zemí se jedná o velmi nedostatkový a vysoce ceněný zdroj.

Odpovědný rozvoj

Cíl 7: Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

Přístup k elektrické energii může značně pomoci rozvojovým zemím v boji s chudobou a zlepšit například zdravotnictví nebo zkvalitnit vzdělávání.

Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Osmý cíl je rozkročen poměrně široce. Na jedné straně chce důstojnou práci, na druhé straně neustálý hospodářský růst.

Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

Cílem je rozvinutí a zkvalitnění všech druhů infrastruktury.

Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

V současnosti polovina lidstva žije ve městech a tento počet se neustále zvětšuje.

Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Dvanáctý Cíl je velmi podstatný v tom, že apeluje jak na jedince, tak na firmy i vlády jednotlivých zemí.

Férová společnost

Cíl 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Vzdělání je důležitým předpokladem pro boj s chudobou i pro zlepšení zdravotní situace. Obecně je důležitým nástrojem pro udržitelný rozvoj.

Cíl 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Genderová rovnost znamená zaručení stejných práv, příležitostí a svobod pro všechny, muže i ženy.

Cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

OSN chce bojovat s nerovností jak mezi jednotlivými zeměmi, tak uvnitř samotných států.

Naše planeta

Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Třináctý Cíl udržitelného rozvoje se zaměřuje na boj se změnou klimatu a zároveň klade důraz na adaptace na tuto změnu.

Cíl 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

OSN apeluje na snižování znečištění moří, zejména toho znečistění, které je způsobováno činností na pevnině.

Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Cílem OSN je především zajistit ochranu všech suchozemských ekosystémů.

Bezpečný svět

Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Šestnáctý cíl požaduje ukončit války a násilí ve světě, odstranit zneužívání, vykořisťování a obchod s lidmi, bojovat proti všem formám zločinu a korupce, zajistit každému rovný přístup a spravedlivé zacházení.

Cíl 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Aby mohly být všechny ambiciózní plány Cílů udržitelného rozvoj uskutečněny, je nutná shoda a partnerství všech zemí.

Zavřít