Komunitní intervenční psychosociální tým v Jihočeském kraji
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Programy > KIP tým > KIP - Zprávy

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Komunitní intervenční psychosociální tým v Jihočeském kraji

V pátek 22. června 2012 se na základě pozvání ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JčK) plk. Ing. Lubomíra Bureše sešli na krajském ředitelství HZS JčK představitelé nestátních neziskových organizací působících v Jihočeském kraji. Setkání se zúčastnila ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice Hana Vacovská, ředitelka Diecézní charity České Budějovice Mgr. Michaela Čermáková a ředitel občanského sdružení ADRA Jan Bárta. Cílem setkání byl podpis dohody o osobní nebo věcné pomoci mezi Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a komunitním intervenčním psychosociálním týmem.

HZS JčK na základě §10, odst. 5 zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost. HZS JčK při plnění svých úkolů dle §1 zákona 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, tedy i nestátními neziskovými organizacemi, které se zapojují do řešení mimořádných událostí. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor JčK je oprávněn uzavírat jménem České republiky se všemi subjekty uvedenými výše dohody upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce.

Podpis dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci při mimořádných událostech je vyústěním několikaleté spolupráce HZS JčK s nestátními neziskovými organizacemi. Základní kořeny spolupráce v rámci humanitární pomoci lze vysledovat při obnově území Jihočeského kraje po povodních v roce 2002.  Po roce 2004, v souvislosti se zahájením činnosti psychologické služby u HZS JčK, se začala rozvíjet užší spolupráce v oblasti psychosociální pomoci. V krátkém historickém ohlédnutí byl dalším důležitým krokem vznik regionálního Psychosociálního týmu v roce 2007, kdy byla vyškolena první skupina dobrovolníků v tomto specifickém směru pomoci. V roce 2009 při povodních se již jednalo o koordinovanou spolupráci HZS JčK a nestátních neziskových organizací. Praktické zkušenosti se zapojením nestátních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí (povodně, pomoc po požárech, podpora cestujících havarovaného autobusu aj.) vedly k nutnosti institucionalizace spolupráce a systémovosti zapojení angažovaných subjektů. Dohoda o osobní nebo věcné pomoci tak jasně vymezila možnosti, práva a povinnosti zasahujících organizací a jejich vzájemnou součinnost při přípravě a řešení mimořádných událostí.

Komunitní intervenční psychosociální tým (KIP) je organizovaná skupina proškolených dobrovolníků, kteří vykonávají terénní formu pomoci a spolupráce s lidmi a komunitami zasaženými mimořádnou událostí. Nabízí podporu v oblasti duševní, sociální, duchovní a tělesné. Základním posláním týmů je aktivně vstupovat do pomoci při a po mimořádných událostech a přispívat ke zlepšování připravenosti občanů i komunity na mimořádné události, jako jsou např. povodně, požáry, dopravní nehody či další události, jež jsou spojené se zraněním, ztrátou blízkého, ztrátou bezpečí a majetku či jiným neštěstím.

Členové KIP týmů vyvíjejí svoji činnost v rámci akreditovaného programu Ministerstva vnitra „KIP týmy pro mimořádné události“. Výcvik dobrovolníků zajišťuje o.s. ADRA ve spolupráci s HZS ČR. KIP týmy vznikly na základě zkušeností z terénní práce po mimořádných událostech, kdy se ukázala zvýšená poptávka po lidech – dobrovolnících schopných a ochotných reagovat na potřeby zasažených. Podrobnější informace lze nalézt na: https://www.adra.cz/pomoc-v-cr/kip-tym.

Jednou z dalších společných aktivit v oblasti pomoci při mimořádných událostech v jihočeském regionu je pořádání  konferencí „Víme o sobě“.  Letošní, v pořadí druhá, se koná dne 29. 11. 2012 v Borovanech nedaleko Českých Budějovic a je zaměřena na činnost dobrovolníků při mimořádných událostech. Další informace ke konferenci lze nalézt na: http://konference.vsers.cz/form/.

Podpis dohody se stal vyvrcholením jedné fáze spolupráce a je impulzem a posílením dalších aktivit. V KIP týmu Jihočeského kraje se podařilo překonat hranice jednotlivých organizací. Setkali se zde lidé, které spojuje zájem a ochota pomáhat druhým. Scházejí se ve svém volném čase, aby dále rozvíjeli své dovednosti pro pomoc zasaženým mimořádnými událostmi. Spolupráce s cílem podpory zasažených (ochrany obyvatelstva) je tak založena na dobrých osobních vztazích, nevychází pouze z administrativního opatření.

Pro Časopis  112 napsali

mjr. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.

mjr. PhDr. Marie Mezníková

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje